Risikostyring

Statkraft er eksponert for risiko gjennom hele verdikjeden. De viktigste risikoene er knyttet til kraftpriser, markedsoperasjoner, finansforvaltning, prosjektgjennomføring, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Vekst og økt internasjonalisering stiller større krav til styring av risikoen i investeringsporteføljen. Statkraft har en sentral investeringskomite for bedre å håndtere risikoen knyttet til enkeltinvesteringer og på tvers av prosjektporteføljen.

Markedsrisiko

Statkraft er eksponert for betydelig markedsrisiko i forbindelse med produksjon og handel med kraft. Inntektene fra kraftproduksjonen er eksponert for volum- og kraftprisrisiko ved at:

  • Både kraftpriser og produksjonsvolum påvirkes av vær og nedbørsmengde, og kraftprisene avhenger av produksjons-, forbruks- og overføringsforholdene i kraftmarkedet.  
  • Kraftprisene påvirkes også indirekte av gass-, kull- og oljepriser, og priser på CO2-kvoter.  
  • Gasskraftproduksjonen er direkte eksponert for svingninger i prisene på elektrisitet, gass og CO2.

Statkraft håndterer markedsrisiko i energimarkedene ved å handle fysiske og finansielle instrumenter i flere markeder. Økt integrering av energimarkedene har stor betydning for forretningsmodeller og håndtering av risiko. Statkraft legger derfor vekt på å se de ulike markedene i sammenheng. Konsernets sikringsstrategier er regulert av rammer for volum og verdi, og kriterier for å vurdere nye kontrakter mot forventede inntekter og nedsiderisiko. Porteføljen justeres kontinuerlig i henhold til oppfatning av fremtidige priser og egen produksjonsevne.

Statkrafts virksomhet innen energihandel og tjenester består av både handel med standardprodukter på energibørser og salg av tjenester eller produkter tilpasset den enkelte kunde. Risiko håndteres gjennom mandater som dekker råvarer, geografiske områder og varighet. En uavhengig risikohåndteringsfunksjon sikrer objektivitet i vurdering og håndtering av risiko.

Salgsvirksomheten er eksponert for usikkerhet i salgsprisen til privatkunder og bedrifter, samt innkjøpsprisen i engrosmarkedet. Gjennom å sikre symmetri i eksponeringen mellom kundene og innkjøpene i engrosmarkedet og ved finansielle instrumenter, begrenser Statkraft nettoeksponeringen. Det er også markedsrisiko i fjernvarmevirksomheten som følge av usikkerhet i brenselprisene, men prisene til kundene er knyttet opp mot disse slik at nettoeksponeringen er begrenset.

Finansiell risiko 

Den sentrale finansfunksjonen samordner og ivaretar den finansielle risikoen knyttet til valuta, renter og likviditet, inkludert refinansiering og nye låneopptak. Statkraft er eksponert for renterisiko gjennom fremmedfinansieringen og inntektene fra nettvirksomheten. Konsernet er eksponert for valutarisiko gjennom integrasjonen mellom det nordiske og det kontinentale kraftmarkedet,  konsernets krafthandel i euro og andre valutaer, finansiering samt andre kontantstrømmer knyttet til utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Valuta- og renterisikoen reguleres gjennom mandater. I styringen er terminkontrakter i valuta, rentebytteavtaler og terminavtaler for renter de viktigste instrumentene. Likviditetsrisikoen i Statkraft knytter seg til avvik mellom løpetid på de finansielle forpliktelsene og kontantstrømmene som genereres av eiendelene. Likviditetsrisikoen håndteres hovedsakelig gjennom gode lånemuligheter, trekkfasiliteter og minimumskrav til konsernets likviditetsbeholdning.

Statkraft er eksponert for kreditt- og motpartsrisiko gjennom krafthandel og plassering av overskuddslikviditet. Før avtaleinngåelse blir kredittverdigheten til alle motparter vurdert og eksponeringen mot enkeltmotpartene begrenses av mandater basert på kredittverdighet.

Både markedsrisikoen i energimarkedene og den øvrige finansielle risikoen, samt eksponering i forhold til mandatene, følges opp av uavhengige middle office-funksjoner og rapporteres jevnlig til konsernledelsen og styret.

Operasjonell risiko 

Alle prosesser i hele verdikjeden er eksponert for operasjonell risiko. Det er særlig innenfor prosjektgjennomføring og driftsaktiviteter den operasjonelle risikoen er størst. Dette kan medføre skader på konsernets ansatte, skader på miljøet samt skader og tap på egne og tredjeparts produksjonsanlegg og øvrige eiendeler.

Statkrafts første prioritet er å gjennomføre utbyggingsaktiviteter og drift på en ansvarlig måte.

Statkraft har etablert forsikringsordninger som omfatter alle vesentlige skadetyper, blant annet gjennom konsernets eget forsikringsselskap.

Statkraft håndterer den operasjonelle risikoen gjennom detaljerte prosedyrer for aktiviteter i samtlige operative enheter og ulike typer beredskapsplaner. Videre har Statkraft et omfattende system for å registrere og rapportere farlige forhold, uønskede hendelser og skader. Disse analyseres fortløpende for å forebygge og begrense eventuelle konsekvenser, samt for å sikre at årsakssammenhenger følges opp og nødvendige tiltak iverksettes.

Alle prosjekter i Statkraft over et visst omfang gjennomfører systematiske risikovurderinger. Det skjer ved at det for hvert prosjekt settes av en prosjektreserve, gjennomføres oppfølging og rapportering av forhold som har betydning for gjennomføringen av prosjektet samt at det vurderes og planlegges tiltak som skal redusere risikoene i prosjektet.

Prosjektrisikoene vurderes etter sannsynlighet for hendelse og hva som kan bli konsekvensen av om hendelsen inntreffer. For ytterligere å redusere risikoen knyttet til prosjektgjennomføring etableres det en felles prosjektenhet for internasjonal vannkraft i konsernet.

Anslag på de mulige økonomiske konsekvensene av den totale operasjonelle risikoen inngår i rapporteringen av totalrisikoen på konsernnivå.

Annen risiko 

Statkrafts virksomhet i Norge påvirkes av rammebetingelser som skatter, avgifter, forskrifter, nettreguleringer, endringer i pålagt minimums vannstand og andre krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat, samt generelle betingelser og krav som settes for kraftbransjen. Disse rammebetingelsene kan påvirke Statkrafts energidisponering, kostnader og inntekter. Rammebetingelsene i det enkelte land i Europa er et resultat av internasjonale prosesser som også vil være viktig for norske kraftverk. Med sitt økende engasjement internasjonalt er Statkraft også direkte eksponert for nasjonale rammebetingelser, skattenivå, konsesjonsbetingelser og offentlig regulering i andre land. Mulige endringer i det politiske bildet evalueres løpende og en åpen dialog og gode relasjoner med beslutningstakere på alle relevante arenaer vektlegges.

Statkrafts internasjonale satsing innebærer både økt land- og partnerrisiko. Statkraft vurderer risiko for hvert land. Partnerrisiko vurderes tidlig for å få bekreftet nødvendig integritet og styringsstruktur. Statkraft er opptatt av at konsernets standarder innen HMS og etikk etterleves i alle deler av konsernet. Standardene er nedfelt og gjort tilgjengelig i konsernets ”Code of Conduct”. Alle partnere og leverandører gjøres også kjent med denne.

Klimaendringer kan medføre både trusler og muligheter og har betydning for alle risikoene beskrevet ovenfor. Etablering av nye markeder for CO2-kvoter påvirker energimarkedene. Store endringer i temperatur og nedbør vil ha konsekvenser for både kraftpriser og produksjon. I tillegg kan flom og uvær føre til økt skade og slitasje på anlegg samt konsekvenser for ansatte og tredjeparter. Klimarisiko er et viktig premiss for endringer i rammebetingelser og politiske beslutninger. Dette innebærer også nye muligheter innen fornybar energi.