Marked og produksjon

Den største delen av Statkrafts produksjon er i Norden, og i 2013 var 91 % av produksjonen i dette markedet. I tillegg har konsernet direkte eid produksjon i Tyskland, Storbritannia og Tyrkia. I øvrige land er konsernet eksponert gjennom datterselskapet SN Power.

Disse kraftmarkedene reflekterer den globale økonomiske utviklingen med et modent europeisk marked som har lav vekst og fremvoksende markeder med høy vekst. Til tross for ulikheter i markedene blir alle påvirket av globale trender som priser på olje, gass og kull, klimaendringer og -politikk, samt fallende produksjonskostnader for fornybar energi.

Kraftmarkedet i Europa  

Kraftmarkedene i Europa er påvirket av utflating i etterspørselen og at vekst i fornybar produksjonskapasitet har medført et mindre behov for øvrig kraftproduksjon. Som en følge av disse to forholdene er kraftprisene på kontinentet moderate og prisen for CO2-utslipp har falt til et lavt nivå.

Kraftprisene i Norden var i 2013 preget av lavere magasinfylling enn normalt i første del av året. Mot slutten av året normaliserte fyllingsgraden seg, og ved utgangen av 2013 var den 97 % av normalt nivå. Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool var 38,1 EUR/MWh, 22 % høyere enn i 2012 og 10 % lavere enn gjennomsnittet for årene 2008-12.

Kraftprisene i Tyskland var preget av god tilgang på ikke-regulerbar kraftproduksjon (sol- og vindkraft) samt relativt lave priser på kull. Den gjennomsnittlige spotprisen (base) var 37,8 EUR/MWh, 12 % lavere enn i 2012 og 22 % lavere enn gjennomsnittet for årene 2008-12.

Kraftprisene i Storbritannia påvirkes i betydelig grad av gassprisen, og økningen i denne medførte at kraftprisene gikk noe opp i 2013. Den gjennomsnittlige spotprisen (base) var 59,1 EUR/MWh, 7 % høyere enn i 2012 og 3 % høyere enn gjennomsnittet for årene 2008-12.

Kraftforbruket i Norden er relativt høyt per innbygger sammenlignet med andre europeiske land, som følge av kombinasjonen kalde vintre, høy andel av elektrisk oppvarming og relativt stor andel kraftkrevende industri. Etterspørselen etter kraft i 2013 var på nivå med 2012 både i Norge og Norden. Samlet produksjon var 133,7 TWh i Norge og 379,8 TWh i Norden, en nedgang på henholdsvis 8 % og 5 % i forhold til 2012. Norge hadde en nettoeksport av kraft tilsvarende om lag 4 % av produksjonen, mens Norden totalt hadde en marginal nettoimport på cirka 1 % av forbruket.

Øvrige kraftmarkeder

Kraftprisene i Tyrkia settes i all hovedsak av gassprisen da gass står for nesten halvparten av landets kraftproduksjon. Forbruket er betydelig lavere per innbygger enn gjennomsnittet for EU-landene, men fortsatte å stige i 2013 til 246 TWh, en økning på 1,3 % sammenlignet med 2012. Gjennomsnittlig spotpris (base) var om lag 60 EUR/MWh, en nedgang på cirka 8 % fra året før. I lokal valuta var det imidlertid en marginal økning i gjennomsnittsprisen.

Kraftprisene i det bilaterale markedet (merchant price) i India er fortsatt relativt lave, hovedsakelig på grunn av rasjonering grunnet anstrengt økonomi i distribusjonsselskapene og generelt lavere økonomisk vekst. På Filippinene er prisene stabile rundt 80 USD/MWh, og det er generelt god økonomisk vekst i landet. I Peru er prisene lave i spotmarkedet, men SN Power har inngått flere kontrakter med ulik løpetid til priser som ligger høyere enn spotprisene. I Chile er kraftprisene på et høyt nivå, rundt 200 USD/MWh, som følge av tørrår og lav produksjon ved landets vannkraftverk. Det samme gjelder Brasil hvor lave tilsig de siste 18 måneder har resultert i gjennomsnittlige markedspriser rundt 125 USD/MWh. I Nepal selges kraften gjennom en kraftsalgsavtale med fast KPI-regulert pris. I Zambia selges kraften gjennom en langsiktig kraftsalgsavtale som reflekterer produksjonskostnadene.

Statkrafts produksjon

Konsernet er den største kraftprodusenten i Norge, og sto for 34 % av landets kraftproduksjon i 2013. Selskapet er Nordens tredje største produsent av elektrisk kraft, Europas største produsent av fornybar energi, og samlet sett den tiende største produsenten av vannkraft globalt.

Statkrafts konsoliderte produksjonskapasitet består av 77 % vannkraft, 16 % gasskraft, 4 % fjernvarme/biomasse og 3 % vindkraft. 71 % av kapasiteten befinner seg i Norge, 9 % i Norden utenom Norge, 18 % i Europa utenom Norden og 2 % utenfor Europa.

Statkrafts produksjon bestemmes av etterspørsel, produksjonsevne, ressurstilgang (hydrologisk balanse og vind), margin mellom kraft- og gasspris og energidisponering. Ved utgangen av 2013 var konsolidert installert kapasitet (kapasiteten til investeringer som Statkraft fullkonsoliderer i regnskapet) 16 715 MW, fordelt på 12 886 MW vannkraft, 2600 MW gasskraft, 514 MW vindkraft, 674 MW fjernvarme og 40 MW biokraft. Statkraft har også eierandeler i tilknyttede selskaper med produksjonskapasitet, og totalt sett har konsernet eierskap i kraftverk med en total installert kapasitet på 17 607 MW kraftproduksjon og 685 MW fjernvarme.

Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og året, og kraftmarkedene er avhengig av kapasitet som kan reguleres i forhold til etterspørselen. Statkraft har en stor andel fleksibel produksjonskapasitet, og i kombinasjon med høy kompetanse innen analyse og produksjon bidrar dette til at konsernet gjennomgående klarer å forvalte vannressursene på en god måte. Konsernet har en avansert prosess for energidisponering og planlegger å ha tilgjengelige kraftverk i perioder med høy etterspørsel. Statkrafts store magasinkapasitet med både sesong- og flerårsmagasiner gjør konsernet i stand til å disponere vannressursene i et lengre perspektiv enn ett år. Følgelig kan produksjonen holdes høy i perioder med høye priser, mens den kan holdes lavere i perioder med lave priser.

Etter betydelige svingninger gjennom året var den samlede magasinfyllingen i Norden 97 % av normalt nivå ved utgangen av 2013. Dette tilsvarer 82,1 TWh, hvilket er 67,6 % av maksimal magasinkapasitet på 121,4 TWh.

I 2013 hadde konsernet en kraftproduksjon på totalt 55,9 TWh (60 TWh) samt 1,1 TWh fjernvarme (1,1 TWh). Vannkraftproduksjonen falt 8 % sammenlignet med 2012, som var et år med høy vannkraftproduksjon, men var noe høyere enn konsernets normalproduksjon. Vindkraftproduksjonen økte 77 % fra året før som følge av ny produksjonskapasitet. Markedsituasjonen medførte av det kun var en marginal kraftproduksjon ved Statkrafts gasskraftverk.

Spotsalg er omsetning av elektrisk energi til markedspris med fysisk levering kommende døgn. Prisen fastsettes for kortere tidsintervaller, for eksempel for hver time i døgnet i Norden. I 2013 solgte konsernet 32,5 TWh (37,8 TWh) i spotmarkedet, tilsvarende 58 % (63 %) av total produksjon.

Statkraft er storleverandør til kraftintensiv industri. I 2013 utgjorde volumet levert på langsiktige kontrakter 20,2 TWh, hvorav 17,5 TWh til industrien i Norden. Den høye kontraktsdekningen virker stabiliserende på Statkraft inntekter. Størstedelen av kontraktsvolumet med nordisk industri har løpetid til 2020.

I Norge er Statkraft pålagt å avgi en andel av kraftproduksjonen til fylker og kommuner hvor kraften produseres, såkalt konsesjonskraft. Prisen for denne kraften tilsvarer, i korte trekk, den gjennomsnittlige produksjonskostnaden, og er dermed betydelig lavere enn markedsprisen for kraft. Konsesjonskraftvolumet utgjorde cirka 6 % av konsernets nordiske vannkraftproduksjon i 2013.