Innovasjon

Hovedformålet med innovasjon i Statkraft er å utvikle og forsterke konkurransefortrinn i kjernevirksomheten, identifisere og fremme ny forretningsutvikling, drive langsiktig kompetanseoppbygging og bidra til å sikre gode fremtidige rammebetingelser for fornybar energiproduksjon. I 2013 ble det kostnadsført om lag 109 millioner kroner på ulike forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter.

Statkrafts innovasjonslogikk

All innovasjonsaktivitet blir kontinuerlig fulgt opp for å sikre relevans og nytte. Følgende logikk er lagt til grunn for å balansere innsatsen mellom kortsiktige og langsiktige innovasjonsaktiviteter i konsernet: 

Forbedringsarbeid tar for seg daglige utfordringer og gir som regel raske resultater. I denne typen av prosjekter er fokuset på eksisterende anlegg/utstyr og optimal utnyttelse av ressurser.
Markedsinnovasjoner er knyttet til kommersielle tjenester rundt energiproduksjon og leveranser som, sammen med teknologisk innovasjon, representerer et vesentlig konkurransefortrinn for selskapets suksess på lang sikt. Ved å fokusere på utvikling av nye forretningsmodeller knyttet til eksisterende aktiviteter forsøker man å utvikle konsepter med kort tid til kommersialisering.
Konsern forsknings- og utviklings (FoU)-programmer er knyttet til Statkrafts kjernevirksomhet og har et lengre tidsperspektiv. Det er etablert mangeårige FoU-programmer innenfor vannkraft, vindkraft og bioenergi. I 2013 ble også et nytt FoU-program innen klima etablert.
Utforskningsaktiviteter er etablert med formål å evaluere og kvalifisere teknologier og løsninger som på lengre sikt kan legge grunnlaget for ny forståelse eller ny aktivitet i Statkraft.

For å understøtte innovasjonsprosjekter og ulike prosesser/prosjekter knyttet til strategi, teknologi og marked har Statkraft også omfattende aktiviteter innenfor teknologianalyse som omfavner alle de ovenstående kategoriene. Den globale teknologiutviklingen i energisektoren overvåkes og analyseres.

Verdiskaping

Statkraft følger opp hvert enkelt innovasjonsprosjekt med tanke på verdiskaping. Estimater viser et gjennomsnittlig verdipotensial som utgjør flere ganger prosjektkostnadene. «Effektevaluering» er et verktøy som er innført i Statkraft for å synliggjøre denne verdiskapingen. Det brukes for å måle kvalitet og resultater i prosjekter og som verktøy til porteføljeanalyse og prioritering. Dette er en enkel metode som gir god indikasjon på måloppnåelsesnivå og verdi i forhold til faktiske kostnader over tid.  Metoden er basert på en vekting av karakterer innenfor ulike dimensjoner. Hvert prosjekt blir evaluert tre ganger; i oppstart, ved avslutning og etter fullført implementering.

Aktuelle utforskningsaktiviteter

Utvikling innenfor distribuert energi har påvirkning på Statkrafts virksomhet. Formålet med arbeidet er å etablere en dypere intern innsikt innen teknologisk og kommersielt potensial, samt øke forståelsen av hvordan distribuert energi påvirker Statkraft. Identifisering av forretningsmuligheter inngår i arbeidet. Utviklingen innenfor solenergi tillegges særskilt fokus, ettersom dette er en teknologi som raskt kan utgjøre en betydelig andel i energisammensetningen i ulike markeder. Statkraft har også konkrete aktiviteter rettet mot lagringsløsninger i form av batterier.

Flytende biobrensel er en ny utforskningsaktivitet som adresserer forretningsmuligheter innenfor bioenergimarkedet. Spesifikt ser man på en mulighet knyttet til produksjon av pyrolyseolje basert på skogressurser. Pyrolyseolje kan i første omgang selges som et fornybart brensel til stasjonær varmeproduksjon, samt at en videreforedling kan gi biodrivstoff til transportsektoren. Statkraft ønsker med dette å bygge videre på sin grunnleggende bioenergikompetanse.

I desember 2013 besluttet Statkraft å avvikle sin satsing på saltkraft, og gjennomføre tiltak for å overlate teknologiutviklingen til andre aktører på verdensmarkedet.