Helse, miljø og sikkerhet

Det inntraff en arbeidsrelatert dødsulykke i konsernet i 2013 da en entreprenøransatt omkom i forbindelse med tunnelarbeid ved SN Powers Cheves utbygging i Peru. Hovedkonklusjonen fra granskingen var at arbeidet pågikk i et område som var for dårlig sikret, og entreprenørens praksis ble umiddelbart endret etter ulykken.

Konsernet arbeider målrettet for å unngå skader i all virksomhet. Alle hendelser med stort skadep-tensiale følges opp tett i henhold til fastlagte krav, og det legges opp til erfaringsoverføring på tvers i organisasjonen. Et nytt verktøy for egenevaluering av helse- og sikkerhetsarbeid ble implementert i alle forretningsområder i 2013, og resultatene fra denne blir tatt inn som en del av konsernets resultatoppfølgingsprosess.

Sykefraværet var 2,9 % i 2013, og dette vurderes som tilfredsstillende.

Konsernet hadde ingen alvorlige miljøhendelser i 2013.