Foretaksstyring

Eierstyring og selskapsledelse i Statkraft skal bidra til en bærekraftig og varig verdiskaping i konsernet.

God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig. Det skal bygge tillit hos interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet. Åpen og tilgjengelig kommunikasjon skal sikre at konsernet har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet og spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten.

Statkraft følger statens prinsipper for god eierstyring som beskrevet i St. meld. nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap («Eierskapsmeldingen»), og er underlagt rapporteringskrav om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapsloven § 3-3b. Statkraft benytter videre Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Avvik fra anbefalingen skyldes at Statkraft er et 100 % heleid statlig selskap.