Risikostyring

Statkraft er eksponert for risiko gjennom hele verdikjeden. De viktigste risikoene er knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, prosjektgjennomføring, driftsaktiviteter og rammebetingelser.

Statkraft’s prosess for risikostyring

Vekst og økt internasjonalisering, kombinert med fundamentale endringer i energisektoren, stiller større krav til risikostyringen. Risikostyringen er en integrert del av Statkrafts styringsmodell gjennom en risikobasert tilnærming for å sette mål, prioritere og følge opp forretningsområdene og stabene. Konsernets samlede risikobilde konkluderes av konsernledelsen og rapporteres til styret. Statkraft har en sentral funksjon som gjør en uavhengig kvalitetssikring i forkant av investeringsbeslutningene og på tvers av prosjektporteføljen.


Risikoeksponering

(klikk på modellen for å forstørre)

Markedsrisiko i energimarkedene 

Statkraft er eksponert for betydelig markedsrisiko i forbindelse med produksjon og handel med kraft. Inntektene fra kraftproduksjonen er eksponert for volum- og prisrisiko:

 • Både kraftpriser og produksjonsvolum påvirkes av vær og nedbørsmengde, og kraftprisene avhenger av produksjons-, forbruks- og overføringsforholdene i kraftmarkedet.
 • Kraftprisene påvirkes også av gass-, kull- og oljepriser, priser på CO2-kvoter, støtteregimer og innføringen av ny teknologi for kraftproduksjon.

Statkraft håndterer markedsrisiko i energimarkedene ved å handle fysiske og finansielle instrumenter i flere markeder, i tillegg til å inngå langsiktige, bilaterale avtaler med kraftkrevende industri. Økt integrering av energimarkedene har stor betydning for forretningsmodeller og håndtering av risiko. Statkraft legger derfor vekt på å se de ulike markedene i sammenheng. Konsernets sikringsstrategier er regulert av rammer for posisjonenes volum og verdi, og kriterier for å vurdere nye kontrakter mot forventede inntekter og nedsiderisiko. Porteføljen justeres kontinuerlig i henhold til vår gjeldende oppfatning av fremtidige priser og egen produksjonsevne.

Statkrafts virksomhet innen energihandel og tjenester består av både handel med standardprodukter på energibørser og salg av tjenester eller produkter tilpasset den enkelte kunde. Nye produkter og tjenester har typisk kort levetid i forhold til annen virksomhet før lønnsomheten reduseres som følge av konkurranse fra andre aktører eller regulatoriske endringer. Risiko håndteres gjennom mandater som dekker råvarer, geografiske områder og varighet. En uavhengig middle office-funksjon sikrer objektivitet i vurdering og håndtering av risiko.

Salgsvirksomheten er eksponert for usikkerhet i salgsprisen til privatkunder og bedrifter, samt innkjøpsprisen i engrosmarkedet. Gjennom å sikre symmetri i eksponeringen mellom kundene og innkjøpene i engrosmarkedet, samt bruk av finansielle instrumenter, begrenser Statkraft nettoeksponeringen. Det er også markedsrisiko i fjernvarmevirksomheten som følge av usikkerhet i brenselprisene (avfall, olje, gass, kraft med flere) og prisene til kundene. Prisene til kundene er imidlertid knyttet opp til brenselprisene, slik at nettoeksponeringen mot prisendringer er begrenset.

Finansiell risiko 

Den sentrale finansfunksjonen samordner og ivaretar den finansielle risikoen knyttet til valuta, renter og likviditet, inkludert refinansiering og nye låneopptak. Statkraft er eksponert for renterisiko gjennom fremmedfinansieringen og inntektene fra nettvirksomheten. Konsernet er eksponert for valutarisiko gjennom:

 • Integrasjonen mellom det nordiske og de kontinentale kraftmarkedene
 • Konsernets krafthandel i euro
 • Finansiering
 • Andre kontantstrømmer knyttet til utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskaper

Valuta- og renterisikoen reguleres gjennom mandater. I styringen er terminkontrakter i valuta, rentebytteavtaler og terminavtaler for renter de viktigste instrumentene. Likviditetsrisikoen i Statkraft knytter seg til avvik mellom løpetid på de finansielle forpliktelsene og kontantstrømmene som genereres av eiendelene. Likviditetsrisikoen håndteres hovedsakelig gjennom gode lånemuligheter, trekkfasiliteter og minimumskrav til konsernets likviditetsbeholdning.

Statkraft er eksponert for kreditt- og motpartsrisiko gjennom krafthandel og plassering av overskuddslikviditet. Før avtaleinngåelse blir kredittverdigheten til alle motparter vurdert og eksponeringen mot enkeltmotpartene begrenses av mandater basert på kredittverdighet. Både markedsrisikoen i energimarkedene og den øvrige finansielle risikoen, samt eksponering i forhold til mandatene, følges opp av uavhengige middle office-funksjoner og rapporteres jevnlig til konsernledelsen og styret.

Operasjonell risiko 

Alle prosesser i hele verdikjeden er eksponert for operasjonell risiko. Det er særlig innenfor gjennomføringen av våre investeringsprosjekter og driftsaktiviteter at den operasjonelle risikoen er størst. Dette kan medføre:

 • Skader på konsernets ansatte, kontraktører eller tredjepart
 • Skader på miljøet
 • Brudd på etterlevelse og svekket omdømme
 • Skader og tap på egne og tredjeparts produksjonsanlegg og øvrige eiendeler
 • Økonomisk tap

Statkrafts førsteprioritet er å gjennomføre utbyggingsaktiviteter og drift på en ansvarlig måte. For eksempel har Statkraft iverksatt en rekke korrupsjons- og svindelforebyggende aktiviteter for å sikre godt samsvar og høy etisk standard. Risikostyring i tidlige faser av utviklingen for et investeringsprosjekt er en viktig suksessfaktor. Statkraft har etablert forsikringsordninger som omfatter alle vesentlige skadetyper, blant annet gjennom konsernets eget forsikringsselskap Statkraft Forsikring AS.

Statkraft håndterer den operasjonelle risikoen gjennom detaljerte prosedyrer for aktiviteter i samtlige operative enheter og ulike typer beredskapsplaner. Videre har Statkraft et omfattende system for å registrere og rapportere risiko, farlige forhold, uønskede hendelser og skader, og brudd på etterlevelse. Disse analyseres fortløpende for å forebygge og begrense eventuelle konsekvenser, samt for å sikre at årsakssammenhenger følges opp og nødvendige tiltak iverksettes.

Alle prosjekter i Statkraft gjennomfører systematiske risikovurderinger. Det skjer ved at det for hvert prosjekt:

 • Settes av en prosjektreserve for større investeringer
 • Gjennomføres oppfølging og rapportering av forhold som har betydning for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet
 • Vurderes og planlegges tiltak som skal håndtere risikoene i prosjektet

Det vies mye oppmerksomhet til utviklingen av gode systemer for læring, etablering av barrierer og sikring av etterlevelse. Dette for å unngå forsinkelser, kostnadsoverskridelser og uønskede hendelser under planleggingen og gjennomføringen av prosjektene.

Anslag på de mulige økonomiske konsekvensene av den totale operasjonelle risikoen, samt vesentlig enkeltrisikoer som er sentrale drivere til konsernets samlede risikobilde, inngår i rapporteringen av totalrisikoen på konsernnivå.

Risiko knyttet til rammebetingelser, land og partnere 

Statkrafts virksomhet i Norge påvirkes av rammebetingelser som skatter, avgifter, forskrifter, nettreguleringer, endringer i pålagt minimums vannstand og andre krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samt generelle betingelser og krav som settes for kraftbransjen. Disse rammebetingelsene kan påvirke Statkrafts energidisponering, kostnader og inntekter.

Rammebetingelsene i det enkelte land i Europa er et resultat av internasjonale prosesser som også vil være viktig for norske kraftverk. Statkraft er også med sitt internasjonale engasjement direkte eksponert for nasjonale rammebetingelser, skattenivå, konsesjonsbetingelser og offentlig regulering i andre land. Statkraft tillegger derfor usikkerheten knyttet til fremtidig utvikling i disse rammebetingelsene stor vekt ved investeringsbeslutninger. Mulige endringer i det politiske bildet evalueres løpende og en åpen dialog og gode relasjoner med beslutningstakere på alle relevante arenaer vektlegges.

Statkraft er eksponert for betydelig landrisiko, særlig knyttet til den internasjonale satsingen, og også risiko knyttet til partnere. Statkraft vurderer risiko for hvert land og gjør sammenligninger mellom land i en region. Partnerrisiko vurderes tidlig for å få bekreftet nødvendig integritet og styringsstruktur. Statkraft er opptatt av at alle deler av konsernet etterlever konsernets retningslinjer og prosedyrer. Standardene er nedfelt i ledelsessystemet «The Statkraft Way». Alle partnere og leverandører gjøres også kjent med disse standardene.

Endrede omgivelser

Klimaendringer, teknologisk utvikling og endret forbrukeradferd har betydning for alle risikoene ovenfor og er viktige drivere for endringer i rammebetingelser og politiske beslutninger. De økte usikkerhetsmomentene i energimarkedene medfører både trusler og muligheter. Statkraft følger derfor den teknologiske utviklingen tett for å kunne avdekke og utnytte potensielle forretningsmuligheter, samt håndtere potensielle trusler for å unngå tap. Tilpasning i vedlikeholdsinvesteringene og driftsfilosofien i tråd med det nye risikobildet vil bli viktig fremover for å opprettholde verdien av Statkrafts eiendeler på tross av lavere kraftpriser. For å lykkes med utvikling av nye forretningsmodeller og med fremtidig verdiskaping i utvalgte vekstmarkeder søkes det å utvikle smidige, mer kostnadseffektive og robuste beslutningsprosesser.