Konsernsjefens forord

Energisektoren er i sterk endring. Over hele verden finner det sted en utvikling i retning av et lavkarbonsamfunn. Dette er drevet frem av klimaavtalen i Paris og landenes forpliktelser til å redusere sine klimagassutslipp. Som et resultat av dette har et økende antall land innført karbonprising og støtteordninger for fornybar energi. Dette har ført til endringer i markedenes utforming, reduserte teknologikostnader, lavere brenselspriser, økte krav til energieffektivisering og nye forretningsmodeller.

De siste årenes lave kraftpriser har svekket lønnsomheten for mange energiselskaper. De nordiske kraftprisene har stabilisert seg den senere tiden og steg noe i løpet av de siste månedene i 2016. Denne svake økningen skyldtes i hovedsak kortsiktige endringer i brenselsprisene, samt hydrologiske forhold og redusert tilgang på atomkraft. 

Statkraftkonsernet oppnådde et solid driftsresultat som følge av effektiv drift og vellykket energidisponering. Statkrafts oppdaterte prisforventninger er likevel lavere enn tidligere anslått, og dette medførte nedskrivninger av selskapets eiendeler i 2016 og et negativt årsresultat.  

I lys av de eksterne utfordringene må konsernet bedre sin lønnsomhet. Det gjennomføres derfor et forbedringsprogram med sikte på å styrke konkurransekraften og oppnå NOK 800 millioner i reduserte årlige kostnader innen utgangen av 2018. Takket være våre ansattes engasjement er det god grunn til å tro at vi vil nå dette målet. Dette vil gjøre Statkraft til et av de mest konkurransedyktige selskapene i bransjen og gi oss en solid plattform for fremtidig ekspansjon.

Statkraft har åpnet to nye vannkraftverk i 2016: Nedre Røssåga i Norge og Banja i Albania. Begge vil bidra til å styrke Statkrafts posisjon som Europas største produsent av fornybar energi. Statkraft besluttet også i 2016 å investere i det 1000 MW store Fosen-prosjektet sammen med partnere. Prosjektet består av seks vindparker som vil komme i gradvis produksjon fra 2018 til 2020.

Statkrafts viktigste oppgave er fortsatt å maksimere den langsiktige verdien av konsernets nordiske vannkraftportefølje gjennom vedlikehold og oppgraderinger, og god prosjektgjennomføring og ny forretningsutvikling er avgjørende. Etterlevelse av våre retningslinjer knyttet til sikkerhet og etikk blir høyt prioritert og krever betydelig oppmerksomhet fra ledelsen. Det arbeides systematisk for å sikre kontinuerlig forbedring innen disse områdene.

2017 vil innebære fortsatt konsolidering for Statkraft, der målet er å sikre en solid plattform for fremtidig vekst. Vi har menneskene, erfaringen og kompetansen til å skape verdier gjennom investeringer i fornybar energi. Verden trenger dette for å bekjempe klimaendringer og stimulere til en bærekraftig økonomisk vekst.