Virksomheten

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene.

 • Konsernsjefens forord

  Energisektoren er i sterk endring. Over hele verden finner det sted en utvikling i retning av et lavkarbonsamfunn. Dette er drevet frem av klimaavtalen i Paris og landenes forpliktelser til å redusere sine klimagassutslipp. Som et resultat av dette har et økende antall land innført karbonprising og støtteordninger for fornybar energi. Dette har ført til endret markedsdesign, reduserte teknologikostnader, lavere brenselspriser, økte krav til energieffektivisering og nye forretningsmodeller.

 • Statkraft i verden

  Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet seg fra et nasjonalt selskap med fokus på norsk vannkraft, til et internasjonalt konsern som også er involvert i annen fornybar energi. I dag, med en konsolidert kraftproduksjon på totalt 66 TWh i 2016, er Statkraft Nordens nest største produsent av elektrisk kraft og Europas største produsent av fornybar energi.

 • Redegjørelse for foretaksstyring

  Redegjørelsen for foretaksstyring klargjør rolledelingen mellom staten som eier, styret og ledelsen i selskapet.

 • Marked og rammebetingelser

  Kraftmarkedene som Statkraft er aktive i følger samme utvikling som den generelle globale økonomiske utviklingen; et modent europeisk marked med lav økonomisk vekst, og fremvoksende markeder med høyere vekst. Den økonomiske veksten i framvoksende markeder har i den senere tid vært lavere enn det vi har sett tidligere.