Statkraft SF - fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2007

14.02.2008 08.03 | børsmelding

Resultatet for konsernet Statkraft SF ble i fjerde kvartal 2885 millioner kroner før skatt (6379 millioner kroner) og 2572 millioner kroner etter skatt (4845 millioner kroner). For året 2007 ble resultatet før skatt 8809 millioner kroner (11 578 millioner kroner) og etter skatt 6772 millioner kroner (7791 millioner kroner).
 
I oktober inngikk Statkraft og E.ON AG en intensjonsavtale om å la E.ON AG overta Statkrafts eierandel på 44,6 % i E.ON Sverige AB i bytte mot aktiva innen fleksibel kraftproduksjon samt aksjer i E.ON AG. Den samlede verdien av byttehandelen er på 4,4 milliarder euro. En endelig avtale forventes å bli undertegnet i løpet av 1. kvartal 2008.
 
I løpet av 2007 ble utbyggingen av tre gasskraftverk ferdigstilt, henholdsvis Knapsack (100 % eierandel) og Herdecke (50 %) i Tyskland samt Kårstø (50 %) i Norge. De tre gasskraftverkene har en installert effekt på i overkant av 1600 MW hvorav Statkrafts andel er i overkant av 1200 MW.
 
Statkraft og det svenske hygiene- og papirselskapet SCA inngikk i september en tiårig industrikraftavtale, som innebærer en årlig leveranse på 500 GWh kraft til SCAs svenske virksomhet innen skogindustri. Samtidig er det etablert et felles selskap for satsing på fornybar energi i Sverige. Planene omfatter utbygging av syv vindparker med en potensiell årlig produksjon på cirka 2,8 TWh samt en mulig utbygging av 630 GWh vannkraft i fire vassdrag.
 
Pålsbu vannkraftverk, med en forventet årsproduksjon på 22 GWh, ble åpnet i oktober. Statkrafts datterselskap Trondheim Energi bygger et nytt vannkraftverk i Leirfossene i Nidelven med en forventet ny produksjon på 43 GWh per år. Statkraft har mottatt konsesjon på Kjensvatn vannkraftverk (75 GWh per år) i Nordland. I løpet av 2007 har åtte nye småskala vannkraftverk blitt utbygget av datterselskapet Småkraft AS (totalt 115 GWh per år). I tillegg har selskapet mottatt konsesjon på ytterligere 11 kraftverk.
 
I 2007 fikk Statkraft sin første endelige vind­kraftkonsesjon i Storbritannia. Vindparken Blaengwen vil ha en total kapasitet på 20-30 GWh.
 
Det nye forbrenningsanlegget ved Heimdal varmesentral og den nye fjernvarmeledningen til Midtbyen i Trondheim ble åpnet i september. Varmeproduksjonen vil være 200 GWh per år.
 
SN Power (50 % eierandel) har kjøpt det peruanske selskapet Electroandes SA som gjør SN Power til en av Perus fem største kraftprodusenter. På Filippinene har SN Power, sammen med lokale partnere, overtatt et vannkraftverk og er i sluttforhandlinger om overtagelse av to andre. I Chile har selskapet besluttet å bygge ut et vannkraftverk på 156 MW, samt en vindpark på om lag 50 MW.
 
For å nå konsernets mål innen fjernvarme er det besluttet å samle konsernets aktiviteter med utgangspunkt i Trondheim Energi Fjernvarme. Det arbeides også for å samle kraftsalgsvirksomheten i ett selskap.
 
I løpet av året åpnet Statkraft nye kontorer i Serbia og Romania.
 
Statkraft har besluttet å bygge verdens første prototyp av et saltkraftverk. Anlegget på Hurum vil få en effekt på 2-4 kW, og er et viktig skritt mot fremtidig kommersielle anlegg. I løpet av høsten har selskapet også posisjonert seg for utbygging av solkraft i Italia og Spania.
 
Svartisen kraftverk var ute av drift frem til primo mars som følge av skade på aggregat. Resten av året har aggregatet på 350 MW blitt kjørt med en teknisk restriksjon på 300 MW.
 
Virksomheten i Statkraft SF
Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan eies av Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft, samt enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene og enkelte poster på passivasiden, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.
 
I utgående balanse for 2007 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 334 millioner kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS. Balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlands-engasjementene beløper seg til 930 millioner kroner.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var i underkant av 2,8 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbytte for regnskapsåret 2004. Ved utgangen av året utgjorde rentebærende gjeld 40,0 milliarder kroner mot 34,8 milliarder kroner på samme tid i 2006. Rentebærende gjeldsgrad var 49,0 % mot 45,1 % ved utgangen av 2006. Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdning, var 14,0 milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 18,9 milliarder kroner.
 
I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. Disse forskjellene er relativt beskjedne.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør/CFO Eli Skrøvset, tlf.: 24 06 79 14 / 909 86 495
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Rapport 4. kvartal 2007 .PDF