Statkraft SF - tredje kvartal 2007

01.11.2007 08.11 | børsmelding

Konsernets resultat i kvartalet ble 1714 millioner kroner før skatt (365 millioner kroner) og 1087 millioner kroner etter skatt (-281 millioner kroner). For årets tre første kvartaler ble resultat 5924 millioner kroner før skatt (5199 millioner kroner) og 4201 millioner kroner etter skatt (2946 millioner kroner).
 
Kraftprisene fortsatte å falle i 3. kvartal og spotprisen ble i gjennomsnitt 68 % lavere enn i tilsvarende periode i 2006. Statkraft produsert også mindre kraft, og inntjeningen fra den underliggende driften ble derved lavere enn i 3. kvartal i fjor.
 
Statkraft og E.ON AG inngikk en intensjonsavtale om å la E.ON AG overta Statkrafts eierandel i E.ON Sverige AB i bytte mot kraftproduksjonsaktiva samt aksjer i E.ON AG. Statkraft vil gjennom denne avtalen bli Europas største produsent av fornybar energi.
 
Statkraft og det svenske selskapet SCA inngikk en tiårig industrikraftavtale om en årlig leveranse på 500 GWh til SCAs virksomhet. Det ble også etablert et felles selskap for satsing på fornybar energi i Sverige. Planene omfatter utbygging av syv vindparker med en potensiell årlig produksjon på cirka 2,8 TWh, samt en mulig utbygging av vannkraft i fire vassdrag der SCA har fallrettigheter.
 
Det var førstegangs oppstart av gassturbiner og dampkjeler, samt synkronisering mot strømnettet, av de to gasskraftverkene i Tyskland (Knapsack og Herdecke) og gasskraftverket på Kårstø.
 
Det ble besluttet å starte byggingen av verdens første prototyp av et saltkraftverk på Hurum i Buskerud. Dette er et viktig skritt mot et fremtidig kommersielt anlegg. Beregninger viser at denne teknologien årlig kan bidra med rundt 1600 TWh strøm på verdensbasis.
 
Det deleide selskapet SN Power inngikk en avtale med det amerikanske energiselskapet PSEG Global om kjøp av selskapets aksjer i det peruanske selskapet Electroandes SA for USD 390 mill. SN Power vil med dette være en av Perus fem største kraftprodusenter. I Chile har selskapet besluttet å starte utbyggingen av ytterligere et vannkraftverk og en vindpark.
 
Virksomheten i Statkraft SF
Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan eies av Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft, samt enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene og enkelte poster på passivasiden, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.
 
I utgående balanse for 3. kvartal 2007 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 349 millioner kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS. Balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlandsengasjementene beløper seg til 889 millioner kroner, mens endringer i kortsiktige poster og likvide midler er negativ med 540 millioner kroner.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var i underkant av 3 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbytte for regnskapsåret 2004. Ved utgangen av 3. kvartal utgjorde rentebærende gjeld 39,3 milliarder kroner mot 33,2 milliarder kroner på samme tid i 2006. Rentebærende gjeldsgrad var 50,2 % mot 45,3 % ved utgangen av 2006. Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdning, var 12,7 milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 19,6 milliarder kroner.
 
I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. Disse forskjellene er relativt beskjedne.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør/CFO Eli Skrøvset, tlf.: 2406 7914 / 909 86 495
IR-kontakt Yngve Frøshaug, tlf.: 2406 7876 / 900 23 021
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Rapport 3. kvartal 2007 .PDF