Statkraft SF - andre kvartal 2007

16.08.2007 08.08 | børsmelding

Konsernets Statkraft SFs resultat før skatt ble 660 millioner kroner i 2. kvartal 2007 sammenlignet med 2530 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2006. For 1. halvår ble resultat før skatt 4211 millioner kroner, og 3113 millioner kroner etter skatt.
 
Kraftprisene fortsatte å falle i 2. kvartal 2007. Gjennomsnittprisen for kvartalet ble 18,2 øre/kWh, og sammenlignet med 2. kvartal i fjor var fallet på 48 %.
 
I begynnelsen av juni startet testperioden av gasskraftverkene i Knapsack, Herdecke og på Kårstø. Totalt har disse en installert effekt på 1600 MW. I juni startet også prøvekjøring av den nye turbinen ved Pålsbu vannkraftverk. Kraftverket har en forventet produksjon på 22 GWh per år.
 
11. mai mottok Statkraft endelig konsesjon på Kjensvatn vannkraftverk i Nordland, som vil ha en forventet produksjon på 75 GWh.
 
Småkraft AS fattet i løpet av 2. kvartal beslutning om å bygge ytterligere fire små vannkraftverk.
 
Det nye avfallsforbrenningsanlegget ved Heimdal Varmesentral i Trondheim ble idriftsatt 13. mars 2007, og 5. mai startet offisiell testperiode. Anlegget planlegges overtatt medio august.
 
I juni 2007 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Agder Energi AS og Statkraft AS om samarbeid innen vindkraft. Avtalen omfatter utvikling, utbygging og drift av vindparker i Norge og Europa for øvrig.
 
I april overtok SN Power (Statkrafts eierandel er 50 %), i samarbeid med det filippinske selskapet Aboitiz Equity Ventures, vannkraftverket Magat på Filippinene. Kraftverket på 360 MW ble kjøpt for USD 530 millioner gjennom en åpen, internasjonal budkonkurranse.
 
Virksomheten i Statkraft SF
Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan eies av Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft, samt enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene og enkelte poster på passivasiden, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.
 
I utgående balanse for 1. halvår 2007 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 783 millioner kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS. 955 millioner kroner av dette er relatert til balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlands-engasjementene, mens endringer i kortsiktige poster og likvide midler er negativ med 172 millioner kroner.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var i underkant av 3 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbytte for regnskapsåret 2004. Ved utgangen av 2. kvartal utgjorde rentebærende gjeld 38,9 milliarder kroner mot 33,0 milliarder kroner på samme tid i 2006. Rentebærende gjeldsgrad var 51,0 % mot 45,3 % ved utgangen av 2006. Omløpsmidler, utenom likviditetsbeholdning, var 11,6 milliarder kroner og kortsiktig rentefri gjeld 23,7 milliarder kroner.
 
I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. Disse forskjellene er relativt beskjedne.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør/CFO Eli Skrøvset, tlf.: 2406 7914 / 909 86 495
IR-kontakt Yngve Frøshaug, tlf.: 2406 7876 / 900 23 021
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Rapport 2. kvartal 2007 .PDF