Statkraft AS - første kvartal 2007

10.05.2007 08.04 | børsmelding

Resultat preget av lavere kraftpriser og lavere volum
 •          Resultatet i første kvartal ble 2605 mkr etter skatt (1494 mkr)
 •          Lavere salgsinntekter som følge av prisfall og lavere produksjon
 •          Gode resultater fra sikringsaktiviteter
 •          Betydelig økning i bidrag fra tilknyttede selskaper
 •  
  (Sammenlignbare tall for 2006 i parentes)
   
  I første kvartal hadde konsernet et resultat på 3533 mkr før skatt (2282 mkr) og 2605 mkr etter skatt (1494 mkr). Dette er en forbedring på henholdsvis 55 prosent og 74 prosent i forhold til samme kvartal i 2006. Av forbedringen på 1251 mkr før skatt skyldes 1403 mkr urealiserte verdiendringer.
   
  Markedsforhold og resultater
  Konsernet hadde en brutto omsetning på 4951 mkr i 1. kvartal, 361 mkr lavere enn i tilsvarende periode i fjor (-7 %). Nedgangen skyldes i hovedsak at produksjonen gikk ned fra 16,0 TWh i 1. kvartal i fjor til 10,8 TWh i år (-33 %), og at gjennomsnittlig spotpris falt med 40 % til 21,8 øre/kWh. I sum førte dette til at inntektene fra netto fysisk spotsalg falt med 2483 mkr. Som en motpost til dette økte inntektene fra sikringsaktivitetene med 956 mkr. Økningen i inntektene fra sluttbruker forklares av at Fjordkraft konsolideres som datterselskap fra 1. januar 2007. Energikjøp utgjorde 650 mkr i 1. kvartal, en økning på 570 mkr, som også i hovedsak skyldes konsolideringen av Fjordkraft.
   
  Driftskostnadene ble 1448 mkr i 1. kvartal, en økning på 169 mkr. Lønnskostnadene økte med 73 mkr, noe som skyldes konsolideringen av Fjordkraft, ny virksomhet, økt bemanning i eksisterende virksomhet og ordinær lønnsutvikling. Andre driftskostnader utgjorde 429 mkr i 1. kvartal. Økningen på 57 mkr er knyttet til konsolideringen av Fjordkraft, ny virksomhet og prosjektutvikling.
   
  Konsernets driftsresultat økte med 7 % til 2605 mkr (2433 mkr).
   
  Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte til 1028 mkr (280 mkr). De norske regionale selskapene bidro med en forbedring på 255 mkr, mens E.ON Sverige viste en forbedring på i overkant av 300 mkr. Øvrig forbedring er knyttet til urealiserte verdiendringer på langsiktige kraftsalgsavtaler i Tyskland.

   
  Netto finanskostnader utgjorde 100 mkr i 1. kvartal, som er en reduksjon på 331 mkr fra 1. kvartal i 2006. Reduksjonen skyldes i hovedsak en forbedring i urealiserte verdier i konsernets rente- og valutaavtaler på til sammen 288 mkr. Netto realisert agiogevinst i 1. kvartal på 75 mkr bidro også til lavere netto finanskostnader sammenlignet med samme periode i fjor da det ble realisert et mindre agiotap.
   
  Spotprisen i det nordiske kraftmarkedet har vært lavere i 1. kvartal 2007 enn på samme tid i fjor. Prisene i 1. kvartal var hovedsakelig påvirket av hydrologiske forhold. Nedbøren var over normalen, og forbruket lavt som følge av relativt varmt vær. Gjennomsnittlig spotpris for 1. kvartal 2007 var 21,8 øre/kWh mot 36,4 øre/kWh for 1. kvartal 2006 og 21,3 øre/kWh for 1. kvartal 2005. Gjennomsnittlig spotpris i mars var 19,4 øre/kWh og er den laveste gjennomsnittlige månedsprisen siden januar 2005.
   
  Det totale kraftforbruket i Norden var 6,0 TWh lavere i 1. kvartal 2007 enn for samme periode i fjor (-5 %). Det totale forbruket i Norge sank med 6,0 % sammenlignet med 1. kvartal 2006, noe som hovedsakelig skyldes reduksjon i det alminnelige forbruket.
   
  I 1. kvartal fikk Statkraft, sammen med partneren Catamount Energy Corporation, sin første endelige konsesjon i Storbritannia. Vindparken Blaengwen i Wales vil bestå av 10 møller med en total kapasitet på 20-30 MW.
   
  I Norge har Småkraft AS fått innvilget seks konsesjoner for utbygging av vannkraftverk.
   
  Statkraft åpnet i 1. kvartal et nytt regionskontor i Beograd.
   
  Konsernet ble omprofilert 30. mars gjennom logofellesskap mellom Statkraft, Skagerak Energi og Trondheim Energiverk der sistnevnte selskap fra samme dato byttet navn til Trondheim Energi.
   
  Kontantstrøm og kapitalforhold i 2006
  Virksomheten tilførte i 1. kvartal en kontantstrøm på 2,9 mrd kr mot 3,8 mrd kr i samme periode i fjor. Netto investeringer beløp seg til 0,6 mrd kr, hvorav 0,2 mrd kr til gasskraftprosjektene i Norge og Tyskland, 0,1 mrd kr til utbygging av Leirfossene kraftverk i Trondheim og 0,3 mrd kr til øvrige investeringer i anlegg og driftsmidler.
   
  Statkraft AS har gjennomført emisjon av tre lån under EMTN programmet i 1. kvartal 2007. Disse har løpetid på 6, 10,5 og 15 år. Beløpene er henholdsvis 300 mill euro, 600 mill euro og 1500 mkr. Formålet med låneopptakene er å finansiere låneforfall og nye investeringer generelt. Totalt utgjorde opptak av ny gjeld i 1. kvartal 8,8 mrd kr, mens nedbetaling av gjeld utgjorde 1,4 mrd kr.
   
  Netto likviditetsendring i løpet av kvartalet var positiv med 9,7 mrd kr, og konsernets likviditetsbeholdning var 11,5 mrd kr ved utgangen av 1. kvartal 2007 mot 1,8 mrd kr ved inngangen til året.
   
  Fremtidsutsikter 
  Høyt tilsig i kvartalet og relativt gode snømagasiner gjør at ressurssituasjonen er robust, og terminprisene ligger relativt lavt de nærmeste periodene. Gitt normale tilsigsforhold fremover og fortsatt lave priser, er produsert volum ventet å bli lavere enn i fjoråret. Konsernet venter derfor lavere inntekter fra løpende produksjon i 2007 sammenlignet med i fjor, men et høyere bidrag fra sikringshandelen. Samlet sett tilsier prognosene et godt årsresultat for Statkraftkonsernet også i 2007. Det hefter imidlertid betydelig usikkerhet ved prisutviklingen og dermed for inntekts- og resultatprognosene.  
   
  Konsernet har et sterkt fokus på innovasjon og utvikling av nye teknologier for kraftproduksjon, primært med vekt på havenergi og saltkraft. Arbeidet med utvikling av nye lønnsomme investeringer innen vann, vind og gasskraft i det norske og europeiske markedet vil bli videreført. På utbyggingssiden er fokus nå på sluttføringen av Statkrafts to gasskraftverk i Tyskland, samt Naturkrafts anlegg på Kårstø. Alle tre gasskraftverkene planlegges idriftssatt høsten 2007.  
   
  Både i EU og i Norge legges nå viktige rammebetingelser for klimapolitikken i årene fremover. Det viktigste resultatet så langt er mer ambisiøse mål om utslippsreduksjoner av klimagasser. Utformingen av mål og virkemidler i klimapolitikken vil være viktig for kraftmarkedene og for valg av energibærere for nye investeringer i kraftproduksjon. Mer ambisiøse mål og en videre utvikling av det europeiske klimakvotemarkedet forventes å støtte opp under Statkrafts satsing på miljøvennlig energi i årene fremover.
   
  Kontaktpersoner:
  Konserndirektør/CFO Eli Skrøvset, tlf.: 2406 7914 / 909 86 495
  IR-kontakt Yngve Frøshaug, tlf.: 2406 7876 / 900 23 021

  Nedlastinger

  Tittel Størrelse Type
  Rapport 1. kvartal 2007 .PDF
  Presentasjon av 1. kvartal 2007 .PDF
  IFRS AS .PDF