Statkraft SF - fjerde kvartal 2005

16.02.2006 08.10 | børsmelding

I sum for året var konsernresultatet 8.582 millioner kroner før skatt, 3.731 bedre enn i 2004. Resultatet etter skatt ble 6.030 millioner kroner, en forbedring på 1.430 millioner kroner.

I fjerde kvartal 2005 hadde konsernet Statkraft SF et resultat på 3.150 millioner kroner før skatt og 2.109 millioner kroner etter skatt. Dette var henholdsvis 1.356 bedre og 133 millioner kroner svakere enn i fjerde kvartal 2004. I 2004 var skattekostnaden uvanlig lav på grunn av store skattefrie gevinster og betydelige korreksjoner av tidligere utsatt skatt etter endringer i skattesystemet.
 
Resultatfremgangen skyldes i hovedsak at produksjonen gikk opp fra 34,3 TWh i 2004 til 48,5 TWh i 2005 og at kraftprisene holdt seg på et stabilt nivå gjennom året. God ressurstilgang kombinert med god drift og energidisponering la grunnlaget for den markerte resultatforbedringen. Videre ble netto finanskostnader redusert, og det er resultatført engangsinntekter og -kostnader som i sum ga et positivt resultatbidrag.
 
De totale regnskapsførte skatter, konsesjonsavgifter og erstatninger beløp seg i 2005 til 3.405 millioner kroner, 2.420 millioner kroner mer enn i 2004.
 
I statsbudsjettet for 2006 er utbyttet fra Statkraft til staten for 2005 satt til 4.720 millioner kroner. Utbyttet tilsvarer 81 prosent av konsernresultatet. Statkraft har i 2005 vist stor evne til å videreutvikle konsernet i tråd med vedtatte strategier og mål. For å fortsette dette arbeidet er Statkraft avhengig av en solid finansiell plattform. Styret er derfor opptatt av at utbyttenivået settes slik at en rimelig del av overskuddet kan reinvesteres i virksomheten. Et vesentlig høyere utbyttenivå enn konkurrentenes vil over tid redusere konsernets muligheter til å investere i miljøvennlig kraftproduksjon. Rammebetingelser på linje med våre konkurrenter tilsier at aksjelovens normalregler for fastsettelse av utbytte også bør gjelde for Statkraft.
 
Den 1.oktober overtok Statkraft 20 vannkraftverk i Sverige og fire i Finland, med en samlet årlig middelproduksjon på 1,6 TWh, for 4,1 milliarder kroner.
 
Statkraft arbeidet i 2005 med å avhende Trondheim Energiverk (TEV) for å etterkomme konkurransemyndighetens pålegg om salg av selskapet. I november ble konkurransemyndighetenes vedtak opphevet. Statkraft besluttet derfor å avslutte salgsprosessen. Etter dette har Statkraft ingen utestående pålegg fra norske konkurransemyndigheter.
 
Byggingen av de tre gasskraftverkene som Statkraft har besluttet å delta i, er godt i gang. Dette gjelder to gasskraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge. Byggetrinn 2 ved Smøla vindpark, som ble åpnet i september, er i full drift.
 
Statkraft og det nederlandske selskapet Nuon valgte i desember å terminere avtalen om salg av grønne sertifikater fra vindkraftproduksjonen på Smøla og Hitra. Statkraft har mottatt en engangskompensasjon fra Nuon. Som en følge av termineringen er vindparkene nedskrevet. Samlet sett er resultatet positivt påvirket med 645 millioner kroner før skatt og 464 millioner kroner etter skatt.
 
Virksomheten i Statkraft SF
Ved omorganiseringen av Statkraft til aksjeselskap 1. oktober 2004, ble det alt vesentlige av virksomheten i Statkraft SF overført til datterselskapet Statkraft AS og underliggende datterselskaper. Overføringen omfattet vel 96 prosent av verdiene i Statkraft SF. Enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kunne overføres, er holdt tilbake i Statkraft SF. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft SF. Videre er enkelte utenlandsengasjementer holdt tilbake (Himal Power Limited, Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
Etter omorganiseringen vil konsernregnskapet til Statkraft SF, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS. De økonomiske effektene, som er relativt beskjedne, beskrives nedenfor.
 
I utgående balanse for 2005 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 1,5 milliarder kroner større enn i konsernet Statkraft AS. Dette tilsvarer i hovedsak balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlandsengasjementene som ikke er overført, samt enkelte mindre, kortsiktige poster og likvide midler.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var 3,4 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF i 2005 lånte 3 milliarder kroner under tidligere etablert kredittlinje. Dette ble gjort som ledd i finansieringen av ubyttet til staten på 3,4 milliarder kroner for regnskapsåret 2004.
 
Den rentebærende gjelden i Statkraft SF konsern var 34,6 milliarder kroner ved utgangen av 2005, en nedgang på 5,6 milliarder kroner fra utgangen av 2004. Det ble i 2005 foretatt betydelige innløsninger og tilbakekjøp av obligasjonslån. Statkraft AS har nedbetalt interne lån til Statkraft SF tilsvarende innløsning og tilbakekjøp av eksterne lån i Statkraft SF.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tel.: +47-24067914 /+47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel.: +47-24067286/ +47-99523150
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
4. kvartal 2005 .PDF