Statkraft SF - andre kvartal 2006

17.08.2006 08.01 | børsmelding

Konsernet Statkraft SFs resultat for andre kvartal 2006 ble 2,1 milliarder kroner før skatt, 0,5 milliarder kroner bedre enn i andre kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble 1,3 milliarder kroner, en økning på 0,2 milliard kroner. Akkumulert for halvåret ble resultatet før skatt 6,2 milliarder kroner og etter skatt 4,2 milliarder kroner, en bedring på henholdsvis 2,1 og 1,3 milliarder kroner fra i fjor.
 
Statkraft viser gode resultater både i andre kvartal og for halvåret samlet sett. Andre kvartal ga et resultatet før skatt på 2,1 milliarder kroner som er 0,5 milliarder kroner bedre enn i andre kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble 1,3 milliarder kroner, en økning på 0,2 milliarder kroner. Akkumulert for halvåret ble resultatet før skatt 6,2 milliarder kroner og etter skatt 4,2 milliarder kroner, en bedring på henholdsvis 2,1 og 1,3 milliarder kroner fra i fjor. Økningen etter skatt var 45 prosent.
 
Driften av kraftanleggene har i første halvår i det vesentlige vært stabil, og produksjonen har vært høy og er solgt til høye priser. I tillegg gikk netto finanskostnader ned, og resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte markert. I sum for halvåret har de økonomiske resultatene aldri vært bedre.
 
Høyt forbruk har, ved siden av snømagasiner og nedbør under det normale, bidratt til at gjennomsnittlig spotpris i halvåret lå 58 prosent over prisen i fjor og ble 35,6 øre/kWh. I tillegg har høye brenselspriser i termisk kraftproduksjon og høye CO2-priser vært prisdrivende. Til tross for svakere ressurstilgang holdt Statkraft i første halvår en høy produksjon på 26,7 TWh. Dette var en økning på 5 prosent fra i fjor.
 
Statkraft har i juli inngått en langsiktig avtale med Eramet Norway AS om kraftleveranser fra 2011 til og med 2020 som vil dekke hoveddelen av forbruket ved Eramets smelteverk i Sauda og Porsgrunn. Avtalen erstatter de løpende myndighetsbestemte kraftavtalene med Eramet og gir i tillegg Eramet økte volumer.
 
Gasskraftutbyggingene med to kraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge går i henhold til planene, både tids- og kostnadsmessig. Videre pågår bygging av Kjøllefjord Vindpark, Heimdal varmesentral og nytt Leirfossene kraftverk i Nidelven. Konsesjonssøknader for ytterligere vind- og vannkraftutbygging i Norge er under behandling.
 
Statkraft fortsetter arbeidet med forretningsutvikling utenfor Norge. Det er i andre kvartal innledet et samarbeid med det statlige serbiske selskapet Elektroprivreda Serbia (EPS) med fokus på kraftverksrehabilitering og energihandel.

 
Virksomheten i Statkraft SF
 
Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan overlates til Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft SF. Videre gjelder det enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).
 
I første kvartal ble Statkraft SFs eierandel i Himal Power Limited overført som tingsinnskudd i Statkraft Norfund Power Invest (SN Power) som ledd i en aksjonæravtale. Statkraft SF har mottatt aksjer i SN Power som vederlag for tingsinnskuddet. Aksjene er overført til Statkraft AS i andre kvartal. Den andre eieren, Norfund, skyter inn tilsvarende verdier i kontanter slik at eierandelen i SN Power forblir uendret.
 
Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.
 
I utgående balanse for første halvår 2006 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 1 077 millioner kroner større enn i konsernet Statkraft AS. Halvparten av dette tilsvarer i hovedsak balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlandsengasjementene, mens resten utgjøres av kortsiktige poster og likvide midler.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var 3 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF har lånt 3 milliarder kroner under en etablert kredittlinje i forbindelse med finansiering av utbyttet for regnskapsåret 2004.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tel.: +47-24067914 /+47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel.: +47-24067286 /+47-99523150
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Rapport 2. kvartal 2006 .PDF