Statkraft SF i tredje kvartal 2005

10.11.2005 08.27 | børsmelding

I tredje kvartal 2005 hadde konsernet Statkraft SF et resultat på 1.333 millioner kroner før skatt og 1.000 millioner kroner etter skatt. Dette er henholdsvis 1.025 og 564 millioner kroner bedre enn i tredje kvartal 2004.

I sum for de tre første kvartalene var konsernresultatet 5.432 millioner kroner før skatt og 3.921 millioner kroner etter skatt, en forbedring på henholdsvis 2.374 og 1.563 millioner kroner fra fjoråret. Det har vært en god innsats på alle nivåer i organisasjonen.
 
Fremgangen etter tre kvartaler tilskrives først og fremst at konsernet hadde en vesentlig høyere kraftproduksjon enn i fjor. Dette mer enn oppveide at prisene var lavere. Inntekter fra kontrakthandelen med kraft var fortsatt betydelige. Nedgang i finanskostnadene bidro til resultatveksten og det ble inntektsført gevinster ved salg av eiendeler. Underliggende kostnadsvekst er moderat. Reparasjonskostnader i det tilknyttede selskapet E.ON Sverige, tidligere Sydkraft, har belastet resultatet etter at en orkan i januar ga store ødeleggelser på selskapets distribusjonsnett i Sør-Sverige.
 
De totale regnskapsførte skatter, eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og erstatninger beløp seg per tredje kvartal til 2.131 millioner kroner, 877 millioner kroner mer enn i 2004.
 
I forslaget til statsbudsjett for 2006 er det lagt til grunn et utbytte for Statkraft for 2005 på 4.720 millioner kroner som tilsvarer over 90 prosent av prognostisert resultat. Det foreslåtte utbyttet er således meget høyt i forhold til den løpende inntjeningen, og vil svekke konsernets evne til å realisere nye miljøvennlige investeringer og til å nå langsiktige mål.
 
Selskapets styre er i dialog med Nærings- og handelsdepartementet om disse forhold.
 
I september åpnet Statkraft andre byggetrinn av Smøla vindpark. Med totalt 68 vindmøller er anlegget Europas største på land med en årlig kraftproduksjon på 450 GWh. Styret har også besluttet å bygge Kjøllefjord vindpark i Lebesby kommune i Finnmark. Byggingen tar til umiddelbart.
 
Statkraft overtok 3. oktober 24 vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig middelproduksjon på ca. 1,6 TWh. Transaksjonen er basert på en avtale fra 1. juli i år mellom E.ON Sverige og Statkraft og har en pris på ca. 4 milliarder kroner.
 
Byggingen av det tre gasskraftverkene som Statkraft har besluttet å delta i er startet. Dette gjelder to gasskraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge.
 
Konkurransemyndighetene har vurdert at de tiltak som Statkraft har iverksatt for å imøtekomme de pålegg selskapet fikk av konkurransetilsynet da Trondheim Energiverk (TEV) ble kjøpt i 2002, ikke er tilstrekkelige. Det innebærer at myndighetene ikke har tillagt utleie av 65 prosent av kapasiteten ved Rana kraftverk vekt som avbøtende tiltak. Statkraft vil som følge av dette gå videre med forberedelsene til salg av TEV.
 
Virksomheten i Statkraft SF
Ved omorganiseringen av Statkraft til aksjeselskap 1. oktober 2004, ble det alt vesentlige av virksomheten i Statkraft SF overført til datterselskapet Statkraft AS og underliggende datterselskaper. Overføringen omfattet vel 96 prosent av verdiene i Statkraft SF. Enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kunne overføres, er holdt tilbake i Statkraft SF. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid (Sauda I, II, III, IV, Tysso II, Svelgen I, II og Mågeli) eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft SF. Videre er enkelte utenlandsengasjementer holdt tilbake (Himal Power Limited, Asian Power Invest AB, Nordic Hydropower AB og Empresa de Generación Eléctrica Cheves SA).
 
Etter omorganiseringen vil konsernregnskapet til Statkraft SF, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS. De økonomiske effektene, som er relativt beskjedne, beskrives nedenfor.
 
I balansen per 30. september er verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 1,9 milliarder kroner større enn i konsernet Statkraft AS. Dette tilsvarer i hovedsak balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlandsengasjementene som ikke er overført, samt enkelte kortsiktige poster og likvide midler.
 
Statkraft SF foretok i tredje kvartal et låneopptak på 3 milliarder kroner under tidligere etablert kredittlinje som ledd i finansieringen av ubyttet til staten på 3,4 milliarder kroner for regnskapsåret 2004. I sum er derved rentebærende langsiktig gjeld ved utgangen av tredje kvartal 3,4 milliarder kroner større i Statkraft SF enn i Statkraft AS.
 
Det er ikke utbetalt utbytte for 2004 fra Statkraft AS, og det er en forskjell i egenkapitalen mellom Statkraft SF og Statkraft AS som følge av forskjellen i betalt utbytte.
 
Statkraft SF har foretatt betydelige innløsninger og tilbakekjøp av obligasjonslån, særlig i andre kvartal, og i sum er langsiktig gjeld nedbetalt med 8,9 milliarder kroner for konsernet. Statkraft AS har nedbetalt interne lån til Statkraft SF tilsvarende innløsning og tilbakekjøp av eksterne lån i Statkraft SF.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, Konserndirektør/CFO, tel: +47-24067914 /+47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel: +47-24067286/ +47-99523150
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
3. kvartal 2005 .PDF