Statkraft SF - Resultat første kvartal 2005

11.05.2005 14.42 | børsmelding

I første kvartal 2005 hadde konsernet Statkraft SF et resultat på 2523 millioner kroner før skatt og 1786 millioner kroner etter skatt. Dette er henholdsvis 329 og 234 millioner kroner bedre enn i første kvartal 2004. Forbedringen er 15 prosent både før og etter skatt.
 
Det positive resultatet i kvartalet skyldes først og fremst at konsernet hadde en kraftproduksjon som var vesentlig høyere enn i første kvartal i fjor og som mer enn oppveide at prisene var lavere. Inntekter fra finansiell krafthandel var fortsatt betydelige. Reduserte finanskostnader bidro også til resultatveksten. Resultatet ble trukket ned som følge av betydelige reparasjonskostnader i Sydkraft etter at en orkan i januar ga store ødeleggelser på selskapets distribusjonsnett i Sør-Sverige.
 
Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med Fesil som sikrer elektrisk kraft til smelteverket i Mo i Rana til og med 2020. Avtalen er et ledd i arbeidet med å erstatte tidligere kontrakter inngått til stortingsbestemte priser med kommersielle kontrakter på markedsmessige vilkår.
 
Statkraft SF har gitt tilbud på å innfri størstedelen av selskapets utestående obligasjonsgjeld i det norske markedet som er lagt ut før 31.12.2002. Finansiering av innløsningen, som kan beløpe seg til 14,2 milliarder kroner dersom alle lånene innfris, vil skje ved at datterselskapet Statkraft AS nedbetaler lån til Statkraft SF tilsvarende det beløp som Statkraft SF innløser.
 
Virksomheten i Statkraft SF
Ved omorganiseringen av Statkraft til aksjeselskap 1. oktober 2004, ble det alt vesentlige av virksomheten i Statkraft SF overført til datterselskapet Statkraft AS og underliggende datterselskaper. Overføringen omfattet vel 96 prosent av verdiene i Statkraft SF. Enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kunne overføres, er holdt tilbake i Statkraft SF. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid (Sauda I, II, III, IV, Tysso II, Svelgen I, II og Mågeli) eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft SF. Videre er enkelte utenlandsengasjementer holdt tilbake (Himal Power Limited, Asian Power Invest AB, Nordic Hydropower AB og Empresa de Generación Eléctrica Cheves SA).
 
Etter omorganiseringen vil konsernregnskapet til Statkraft SF, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS. De økonomiske effektene, som er relativt beskjedne, beskrives nedenfor.
 
I balansen er verdien av de totale eiendelene i Statkraft SF 2,2 milliarder kroner større enn i Statkraft AS. Dette tilsvarer i hovedsak balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlandsengasjementene som ikke er overført, samt kortsiktige poster som heller ikke kunne overføres og likvide midler til å dekke forpliktelsene.
 
På balansens passivaside er posten Annen rentefri gjeld nær 3,5 milliarder kroner større i Statkraft SF enn i Statkraft AS. Dette skyldes at utbytte for 2004 til staten på 3,4 milliarder kroner er avsatt som gjeld i regnskapet til Statkraft SF. Det utbetales ikke utbytte for 2004 fra Statkraft AS, og dette selskapet har følgelig ingen tilsvarende gjeldspost. Det vil være en forskjell i egenkapitalen mellom Statkraft SF og Statkraft AS som følge av forskjellen i avsatt utbytte.
 
Statkraft SF hadde ved utgangen av første kvartal en likviditetsbeholdning på 700 millioner kroner, men kun en liten del vil være tilgjengelig til å dekke utbyttebetalingen. Det vil bli etablert en kommitert kredittlinje for å finansiere utbyttebetalingen.
 
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, Konserndirektør/CFO, tel: +47-24067914 /+47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel: +47-24067286/ +47-99523150
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Resultat første kvartal 2005 .PDF