Statkraft SF - Resultat 2. kvartal 2005

18.08.2005 08.13 | børsmelding

I andre kvartal 2005 hadde konsernet Statkraft SF et resultat på 1576 mkr før skatt og 1135 mkr etter skatt. Dette er hhv 1020 og 765 mkr bedre enn i andre kvartal 2004. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> I sum for første halvår var konsernresultatet 4099 mkr før skatt og 2921 mkr etter skatt, en forbedring på henholdsvis 1349 og 999 mkr fra fjoråret.

Det positive resultatet i halvåret skyldes først og fremst at konsernet hadde en kraftproduksjon som var vesentlig høyere enn i første halvår i fjor og som mer enn oppveide at prisene var lavere. Inntekter fra kontrakthandelen med kraft var fortsatt betydelige. Reduserte finanskostnader bidro også til resultatveksten. Forbedringen dempes ved en viss økning i driftskostnadene samt reparasjonskostnader i Sydkraft (tilknyttet selskap) etter at en orkan i januar ga store ødeleggelser på selskapets distribusjonsnett i Sør-Sverige.
 
Naturkraft, hvor Statkraft og Hydro eier hver sin halvdel, har besluttet å realisere bygging av et gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. Kraftverket planlegges med en ytelse på 420 MW. Statkrafts andel vil gi en produksjonskapasitet på 1,75 TWh og investeringen anslås til 1 milliard kroner.
 
Statkraft har inngått langsiktige avtaler med Fesil og Rio Doce Manganese Norway i Mo i Rana om kraftleveranser på henholdsvis 900 og 450 GWh/år til og med år 2020. Avtalene erstatter tidligere kontrakter inngått til stortingsbestemte priser med kommersielle kontrakter på markedsmessige vilkår.
 
Statkraft vil de nærmeste årene gjennomføre flere store prosjekter som gir produksjonskapasitet utenfor Norge. Dette styrker konsernets posisjon både i Norden og på kontinentet og er et viktig ledd i Statkrafts europastrategi.
 
Statkraft inngikk 1. juli en avtale med Sydkraft der Statkraft overtar 24 vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig middelproduksjon på 1,6 TWh for ca 3,9 milliarder kroner. Statkraft overtar virksomheten 1. oktober i år.
 
Statkraft har også besluttet å investere i bygging av to gasskraftverk i Tyskland med en kapasitet på henholdsvis 800 MW og 400 MW. I det minste kraftverket er Statkrafts eierandel 50 prosent. Til sammen vil kraftverkene gi Statkraft en årsproduksjon på i størrelsesorden 5 til 6 TWh, og konsernets investeringer vil beløpe seg til vel 500 millioner Euro.
 
Virksomheten i Statkraft SF
Ved omorganiseringen av Statkraft til aksjeselskap 1. oktober 2004, ble det alt vesentlige av virksomheten i Statkraft SF overført til datterselskapet Statkraft AS og underliggende datterselskaper. Overføringen omfattet vel 96 prosent av verdiene i Statkraft SF. Enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kunne overføres, er holdt tilbake i Statkraft SF. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid (Sauda I, II, III, IV, Tysso II, Svelgen I, II og Mågeli) eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft SF. Videre er enkelte utenlandsengasjementer holdt tilbake (Himal Power Limited, Asian Power Invest AB, Nordic Hydropower AB og Empresa de Generación Eléctrica Cheves SA).
 
Etter omorganiseringen vil konsernregnskapet til Statkraft SF, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS. De økonomiske effektene, som er relativt beskjedne, beskrives nedenfor.
 
I balansen er verdien av de totale eiendelene i Statkraft SF 2,3 milliarder kroner større enn i Statkraft AS. Dette tilsvarer i hovedsak balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlandsengasjementene som ikke er overført, samt kortsiktige poster som heller ikke kunne overføres og likvide midler til å dekke forpliktelsene.
 
På balansens passivaside er posten Annen rentefri gjeld 3,4 milliarder kroner større i Statkraft SF enn i Statkraft AS. Dette skyldes at utbytte for 2004 til staten på 3,4 milliarder kroner er avsatt som gjeld i regnskapet til Statkraft SF. Det utbetales ikke utbytte for 2004 fra Statkraft AS, og dette selskapet har følgelig ingen tilsvarende gjeldspost. Det vil være en forskjell i egenkapitalen mellom Statkraft SF og Statkraft AS som følge av forskjellen i avsatt utbytte.
 
Statkraft SF innløste i andre kvartal i sin helhet tre obligasjonslån med utestående på til sammen 4,5 milliarder kroner. Dessuten ble det foretatt tilbakekjøp for til sammen 1,8 milliarder kroner i to øvrige obligasjonslån. Statkraft AS har nedbetalt interne lån til Statkraft SF tilsvarende innløsning og tilbakekjøp av eksterne lån i Statkraft SF.
 
Statkraft SF hadde ved utgangen av første halvår en likviditetsbeholdning på vel 500 millioner kroner, men kun en liten del vil være tilgjengelig til å dekke utbyttebetalingen. Statkraft SF etablerte i andre kvartal en kommitert kredittlinje på 3,2 milliarder kroner for å finansiere utbyttebetalingen. Utbyttet ble betalt 22. juli.
 
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, Konserndirektør/CFO, tel: +47-24067914 /+47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel: +47-24067286/ +47-99523150
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Resultat første kvartal 2005 .PDF