Miljøhensyn

Smøla vindpark.

Fra Smøla vindpark.

Vindkraft er en fornybar og miljøvennlig energikilde uten forurensende utslipp, men alle former for storskala kraftproduksjon påvirker miljøet.

Landbaserte vindparker må ligge der det blåser – ofte på åsrygger eller åpne sletter. Det gjør parkene synlige i landskapet. Normalt bygges de imidlertid i flere kilometers avstand til bebyggelse.

Ved bygging av vindparker legges det stor vekt på å unngå konflikt med blant annet friluftsliv, biologisk mangfold, kulturminner, bebyggelse og næringsdrift. Dette søkes ivaretatt gjennom god dialog med alle interessenter, grundige konsekvensutredninger og åpne høringsrunder.

I Smøla vindpark blir det drept i gjennomsnitt seks havørner årlig, etter kollisjon med turbinbladene. Bestanden er økende og ikke i fare, men Statkraft ønsker å forebygge kollisjoner og har derfor igangsatt et betydelig forskningsprosjekt i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Statoil, Vattenfall, Trønder Energi Kraft, Energi Norge, NVE og Norges forskningsråd.