Vindkraft kort forklart

Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon. Vindturbiner produserer strøm ved å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk kraft. Europas beste vindressurser finnes i Norge og Storbritannia.

Prinsippet for vindkraft

Vingene på en vindturbin fanger opp vindens bevegelsesenergi og overfører kraften via en drivaksel til generatoren i maskinhuset (nacellen). Bade maskinhuset og vingebladene kan dreies og tilpasses vindretning og -styrke, for best mulig utnyttelse av vindressursen.

Vindturbinene kan produsere kraft når vindhastigheten er minst tre meter per sekund (m/s). Da dreier maskinhuset slik at rotorvingene står mot vinden, og produksjonen starter. Maksimal effekt oppnås når vindhastigheten er 13 m/s (liten kuling). Ved 25 m/s (full storm) slår turbinen seg av for a forhindre skade på vindmøllen.

Vindturbinene samles som regel i parker som kan variere i størrelse. Statkrafts tre vindparker i Norge består av 17, 24 og 68 vindmøller. Kraftkabelen mellom møllene er gravd ned i veisystemet, som er nødvendig for drift og vedlikehold. I tillegg består vindparken av en transformatorstasjon og en overføringskabel ut til det regionale strømnettet.

Miljøpåvirkning

Vindkraft er en fornybar og miljøvennlig energikilde uten forurensende utslipp, men alle former for storskala kraftproduksjon påvirker miljøet. Vindparker må ligge der det blåser – ofte på åsrygger eller åpne sletter. Det gjør parkene synlige i landskapet. Samtidig som parkene griper inn i urørt natur, gjør de også turområder mer tilgjengelige for syklister, småbarnsfamilier, funksjonshemmede og andre. Veinettet i vindparkene er normalt åpne for ikke-motorisert ferdsel.

Ved bygging av vindparker legges det stor vekt på å unngå konflikt med blant annet friluftsliv, biologisk mangfold, reindrift og bebyggelse. Dette søkes ivaretatt gjennom god dialog med alle interessenter, åpne høringsrunder samt grundige konsekvensutredninger før konsesjon søkes.

I Smøla vindpark blir det funnet i gjennomsnitt seks døde havørner årlig. Bestanden er robust og økende, men Statkraft ønsker å forebygge kollisjoner mellom fugl og vindmøller og har derfor igangsatt et betydelig forskningsprosjekt i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Sintef og Norges forskningsråd.