Vannkraft kort forklart

Illustrasjon vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde. 99 prosent av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. På verdensbasis utgjør vannkraften rundt en sjettedel av den totale kraftproduksjonen.

Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon. Det er også slik at potensialet for vannkraft er størst i de landene der energibehovet øker mest, i Sør-Amerika, Asia og i Afrika. I mange industriland er det også muligheter for modernisering og utvidelse av eksisterende anlegg.

Prinsipp et for vannkraft

Prinsippet bak vannkraft er enkelt; å utnytte energien i rennende vann. Mange vannkraftverk har vannmagasiner, og i noen vassdrag ligger flere kraftstasjoner etter hverandre i vassdraget slik at energien i vannet utnyttes flere ganger før vannet renner ut i havet. I kraftstasjonen sørger vannet for å drive turbinen, og i generatoren omdannes den mekaniske energien til elektrisk energi. Vannkraft er en regulerbar energikilde siden vann kan lagres i magasinene. Det betyr at kraften kan produseres når det er behov for den. Kraftverk uten magasin betegnes ofte som elvekraftverk.

Miljøpåvirkning

Vannkraft er en klimavennlig og fornybar energikilde. Den forurenser ikke luften og er den teknologien for kraftproduksjon som genererer minst klimagasser. Dette er en svært viktig egenskap, siden stabilisering av klimagasser er en av vår tids største miljøutfordringer. Vannkraften bidrar til å motvirke global oppvarming og begrenser uttømmingen av jordens ressurser, men har også betydelige konsekvenser for de vassdragene som reguleres. Selv om regulering av vassdrag kan bidra til å beskytte mennesker og miljø fra tørke og flom, påvirkes også fiskebestanden og det biologiske mangfoldet. Statkrafts målsetting er å opprettholde sunne vassdrag. Statkraft har utviklet spesialkompetanse innen miljøspørsmål og implementering av tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene. Noen eksempler på slike tiltak er miljøtilpasset vannføring, bygging av fisketrapper, utsetting av fisk og tilrettelegging av biotopområder.