Konklusjoner og anbefalinger

Konklusjoner og anbefalinger fra Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen:

Faktorer som kan hemme laksbestanden i Suldalslågen:

 • Få gytefisk.
 • Lakselus i fjorden reduserer tallet på smolt som overlever.
 • Stor vannføring spesielt om våren spyler ut bunndyr og yngel.
 • Lite næring fordi organisk materiale blir spylt ut av elva under flom.
 • Lav vanntemperatur om sommeren reduserer veksten hos lakseunger.
 • Sedimenter, blant annet fra jordbruk og skogsdrift, kan virke uheldig på fiskeproduksjonen.
 • Økt begroing av teppemose tetter igjen hulrom mellom steinene. Slike hulrom er viktige som skjulsteder for fiskeungene i elva.
 • Laksefiske i sjø og elv gir færre gytefisk.
 • Lave havtemperaturer fører til redusert vekst og overlevelse i sjøfasen.

Faktorer som kan styrke laksebestanden i Suldalslågen:

 • Redusere vannføringen vår og sommer for å heve vanntemperaturen og redusere utspyling av lett nedbrytbart organisk materiale og bunndyr.
 • Sikre en eller flere episoder med vannføringsøkning om våren for å stimulere smoltens utvandring.
 • Tilføre organisk materiale, og derved øke næringsgrunnlaget for laksungene, ved blant annet å styrke kantvegetasjonen.
 • Begrense sedimenttilførselen til elva ved å hindre erosjon, samt være varsom med andre tekniske inngrep i nedbørsfeltet.
 • Tilføre mindre vann fra Blåsjø om våren for å heve temperaturen i Lågen.
 • Gjennomføre slipp av spyleflom om høsten for å redusere begroing og sedimentasjon i elveleiet.
 • Ta ut færre stamfisk for å sikre og styrke den naturlige reproduksjonen.
 • Ta ut oppdrettslaks i fisketrappa og holde på vandringshinder.
 • Redusere fangstmengden i fjordsystemet utenfor Suldalslågen for å sikre mer gytefisk.