Suldalslågen – Norges best overvåkede vassdrag

Suldalsvatnet mot Suldalsosen

Statkraft har testet og overvåket ulike vannføringer i Suldalslågen siden 1990. I løpet av disse årene har Norges mest omfattende vassdragsovervåkning med fokus på laks blitt gjennomført.

Manøvreringsreglementet for Suldalslågen skal ivareta laksens behov og samtidig legger til rette for utnyttelse av kraftpotensialet. Det nye reglementet skal sikre bedre habitat og gunstigere temperaturforhold enn tidligere reglement.

Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen – mer laks og mer kraft

Statkraft har sendt søknad om nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen til NVE. Statkraft mener at det omsøkte reglementet vil være gunstigere for laks enn tidligere reglement. Reglementet tar også hensyn til fiskeoppgang, muligheten for fiske og øvrige brukerinteressers behov.

Statkraft har sluppet vann til Suldalslågen i samsvar med ulike prøvereglement siden 1990. Resultater fra Norges mest omfattende vassdragsovervåkning med fokus på laks utgjør et solid grunnlag for beslutning om nytt manøvreringsreglement. Det omsøkte reglementet er faglig begrunnet og vil ivareta Suldalslaksen og øvrige brukerinteresser.

Søknaden er utarbeidet på bakgrunn av over hundre fagrapporter og mange års forsknings- og utredningsarbeid. Resultatene fra forskningen viser at det er mulig å ivareta miljøverdier og sikre laksen gode vilkår i et vassdrag som er påvirket av kraftproduksjon. 

Det omsøkte reglementet er designet med utgangspunkt i laksens behov for vannføring. Habitat og vanntemperaturforhold er særlig vektlagt.

Ungfisken er avhengig av habitat med gode skjulmuligheter. Spyleflom, lav og stabil vintervannføring og middels høy sommervannføring er manøvreringstiltak som bedrer habitatet. Ungfiskens overlevelse og vekst påvirkes av sommervanntemperaturen. Vanntemperaturen i Suldalslågen blir høyere med lavere vannføring og vannslippet til Suldalslågen kan kontrolleres ved drift av Hylen kraftverk.

Det omsøkte reglementet vil også legge til rette for bedre utnyttelse av kraftpotensialet i vassdraget.

NVE har lagt ut søknaden til 3 måneders offentlig høring

Suldalslågen

Suldalslågen er den mest vannrike elva på Vestlandet. Elva er 22 km lang og renner fra Suldalsvatnet (68 m o.h.) til Sandsfjorden. Laks og aure er vanlige fiskeslag i elva.

Suldalslågen er karakterisert som en vintervarm, sommerkald og næringsfattig elv. Suldalslågen er også kjent for en laksebestand med stor andel stor laks. I forbindelse med konsesjonsbehandlingen understreket Stortinget betydningen av å legge til rette for laksebestanden. Laksens behov har derfor stått i fokus for all forskning og overvåkning som har vært drevet i vassdraget.

Ulla-Førrereguleringen – ulike vannføringsregimer

Statskraftverkene fikk i 1974 konsesjon for å bygge Ulla-Førreverkene, som var ferdig bygget på 1980-tallet. Kraftverkskomplekset er ett av Norges største og er en av to reguleringer som påvirker vannføringen i Suldalslågen.

Statkraft SF søkte i 1988 om tillatelse til å prøve ut ulike vannføringer i Suldalslågen og har siden 1990 hatt ulike manøvreringsreglement, kjørereglene for slipp av vann. Målet med utprøvingen og overvåkningen av de ulike reglementene har vært å komme fram til vannføringer som ivaretar laksens behov og samtidig legger til rette for utnyttelse av kraftpotensialet.

I årene med prøvereglement har Norges mest omfattende vassdragsovervåkning med fokus på laks blitt gjennomført. Det foreligger i dag et solid grunnlag for beslutning om nytt manøvreringsreglement. Overvåkningen av prøvereglementene fra 1998-2000 og 2001-2003 har blitt gjennomført i tett dialog med forvaltningsmyndighetene og forskningsinstitusjoner.

 • Bakgrunn

  Bakgrunn for prøvereglementene og aktivitetene i Suldalslågen.

 • Forskning og overvåkning - resultater

  Forskning viser at laks er avhengig av arealer med tilstrekkelige skjulmuligheter. Resultater fra overvåkningsundersøkelsene tyder på at kvaliteten på leveområdet kan være begrensende for fiskeproduksjonen i Suldalslågen. Ungfiskens viktigste leveområder, habitat, i Suldalslågen består av arealer ned til én meters dyp.

 • Konklusjoner og anbefalinger

  Konklusjoner og anbefalinger fra Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen:

 • Miljørapporter - Suldalslågen

  Her kan du laste ned 47 forskjellige miljørapporter fra Suldalslågen

 • Prøvereglementene

  De to prøvereglementene for Suldalslågen fra 1998 til 2000 (figur 1) og fra 2001 til 2003 (figur 2) ble designet med tanke på å avklare sentrale spørsmål. Det var spesielt fokus på betydning av vanntemperatur på våren og forsommeren og flommer som habitatforbedrende tiltak.

 • Ulla-førreverkene

  Ulla-Førreverkene er et av de store vannkraftanleggene i Norge med en installert effekt på totalt ca. 2100 MW.

 • Utredninger etter 2003

  Her finner du utredninger gjort etter 2003.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Brev NVE 0,2MB .PDF
Statkrafts søknad om nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen 1,3MB .PDF
Statkrafts søknadsrapport 6,7MB .PDF
Vassføring i Suldalslågen 1,7MB .PDF
Kart over Suldalslågen 1,8MB .JPG
Kartoversikt over Suldalsvassdraget med reguleringer og kraftsystemer 1,6MB .JPG