Gasskraft kort forklart

Illustrasjon gasskraft

En gassturbin består av tre hovedkomponenter: en kompressor, et brennkammer og selve turbinen.

Turbinen suger luft inn i kompressoren, der trykket øker 15–30 ganger. Den komprimerte luften ledes deretter inn i et brennkammer der naturgass tilsettes og blandingen antennes. Temperaturen i brennkammeret er omkring 1400 °C. Avgassene blir så ledet ut av brennkammeret til turbinskovlene. Underveis utvider gassen seg og får turbinen til å gå rundt.

I et kombinasjonskraftverk (Combined Cycle Power Plant – CCPP) kombineres gassturbinsyklusen med en dampsyklus for å oppnå høyere effektivitet. Gassturbinen blir drevet av naturgass. Den varme avgassen fra gassturbinen brukes til å generere damp som i sin tur driver dampturbinen. På denne måten er det to kraftkilder som driver generatoren som til slutt produserer elektrisitet.

Gasskraft er miljøvennlig

Gasskraftverk bygger bro mellom olje og kullalderen og en fremtid basert på fornybar energi. Naturgass er en ikke fornybar ressurs, og alle gasskraftverk fører til CO2-utslipp. Gasskraftverk står imidlertid for de laveste utslippene av blant kraftverk basert på fossilt brensel, og bidrar derfor positivt til det globale miljøet.

Utslippene fra gasskraftverk bygget med beste tilgjengelige teknologi, inneholder cirka 50 prosent mindre CO2 og opptil ni ganger mindre NOx enn utslipp fra kullfyrte kraftverk. Gasskraftverkene representerer derfor et direkte alternativ til langt mer forurensende kullkraft.

Fleksibiliteten i moderne gasskraftverk bidrar i tillegg til å balansere det europeiske kraftmarkedet, når nye, uregulerbare fornybare energikilder som vindkraft og solenergi bygges ut i høyt tempo.