Fjernvarme kort forklart

Illustrasjon fjernvarme

Fjernvarme handler om oppvarming av vann. Et fjernvarmeanlegg kan i praksis sammenlignes med et sentralvarmeanlegg som forsyner ett eller flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom denne varmesentralen og kundens sentral i nedgravde, isolerte stålrør.

Rørene legges i grøfter, ofte sammen med annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap pa kun fem til ti prosent.

Kundene benytter vannet til oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming av tappevann.

Til produksjon av fjernvarme benyttes mange forskjellige energikilder. Dette kan vare avfall, biobrensel, varmepumper, deponigass, naturgass, propan/butangass, elektrisitet og fyringsolje. Flere energikilder kan benyttes samtidig i fjernvarmesystemet. Dette fører til en stabil og fleksibel forsyning av varme til kundene. Hvis en energikilde faller ut for en periode kan man benytte en annen for a få varmet opp vannet som distribueres.

Det brukes ofte uttrykk som grunnlast og topplast, der grunnlasten gjerne består av avfall eller biobrensel, og topplasten er olje eller gass. Grunnlasten er den rimeligste energikilden. På grunn av stor variasjonen i effektbehovet over året er det nødvendig med topplast, som regel med en dyrere energikilde. Dette er også nødvendig på grunn av leveringssikkerheten.

I Trondheim er energigjenvinning fra avfall den største og viktigste energikilden og grunnlasten i fjernvarmesystemet. I Statkrafts anlegg i Sverige er bioenergi hovedkilden.

Miljøpåvirkning

Fjernvarme basert på fornybare energikilder bidrar til å minske forurensende utslipp, da fjernvarme kan erstatte mindre miljøvennlige energiformer til oppvarming, som fyringsolje eller elektrisitet basert på ikke-fornybare energikilder.

I tillegg er fjernvarme miljøriktig for brukeren. Vannbåren varme skaper et godt inneklima. Vannet som sirkulerer har en temperatur som ligger mellom 50- 80 grader, og man unngår problemer med støvbrenning og elektromagnetiske felter.