Fakta om fjernvarme

  • Et fjernvarmesystem består av tre deler: En kundesentral (hos kunden), en varmesentral (produksjonsanlegg) og et fjernvarmenett. I kundesentralen overføres varmen fra fjernvarmenettet til kundens eget varmeanlegg.
  • De vanligste energikildene for fjernvarmeproduksjon er avfall, biobrensel, varmepumper, deponigass, naturgass, propan/ butangass, elektrisitet og fyringsolje.
  • Statkraft Varme leverer miljøvennelig fjernvarme i anleggene på Gardermoen, Harstad, Moss, Namsos, Nannestad, Sandefjord, Stjørdal, Trondheim og Ås.
  • Anleggene i Porsgrunn, Horten, Jarlsbø og Horten (Skagerak Varme) produserer cirka 25 GWh fjernvarme per år.
  • I Trondheim dekkes cirka 30 prosent av oppvarmingsbehovet gjennom produksjonen av 530 GWh fjernvarme per år.
  • I Sverige produserer Statkraft Varme AB 320 GWh per år, basert pa flisfyrte varmesentraler i Kungsbacka, Alingsås, Trosa, Vagnharad og Amal.
  • Statkraft har ambisjoner om ytterligere vekst innen fjernvarme, og via hel- og deleide datterselskaper søker Statkraft om konsesjon for både utvidelse av eksisterende fjernvarmenett og bygging av nye.