Statkraft investerar i dammsäkerhet i Stora Raijan

26.06.2018 08.30 | pressrelease

Den 2 juli påbörjar Statkraft arbetet med att öka dammsäkerheten för fyllningsdammen vid Stora Raijan. Arbetet utförs under perioden juli-september. Det är en planerad åtgärd och är en del av Statkrafts kontinuerliga arbete med dammsäkerhet.

Statkraft kartlägger och arbetar kontinuerligt med dammsäkerhet i enlighet med RIDAS, branschens riktlinjer för dammsäkerhet. När dammen vid Stora Raijan har undersökts har ett antal anmärkningar noterats som behöver åtgärdas. Syftet med de planerade åtgärderna är att uppnå en fullgod dammsäkerhet hos fyllningsdammen. Kostnaden för åtgärderna är cirka 20 miljoner kronor.

Arbetet görs i två etapper, den första under sommaren 2018, för att sedan följas upp med etapp två under 2019. Under den första etappen görs bygg- och mekaniska arbeten på dammarna och under nästa etapp utförs ett mer begränsat arbete, mestadels instrumentering av fyllnadsdammen.

Åtgärderna kommer inte att påverka allmänheten. Det enda som kan märkas är transporter av material till platsen.

Bland annat ska följande åtgärder utföras:

  • Dammförstärkning på dammens nedströmsslänt
  • Nytt erosionsskydd på dammens uppströmsslänt
  • Nytt dränagesystem inklusive mätbrunn, avskärmningsdike och tätvall
  • Rensning i nedströms torr/läckagefåra.
  • Nya stegvägar vid utskovet på betongdammen


För mer information:
Gunilla Lundén, kommunikationschef, Statkraft Sverige, +46 705 213 116
Gunilla.Lunden@statkraft.com

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 3400 anställda i 16 länder.