Statkraft, Fortum och Vattenfall vill se ett koldioxidneutralt Europa innan 2050

28.11.2018 16.16 | pressrelease

Statkrafts, Fortums och Vattenfalls koncernchefer har gemensamt träffat EU:s klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete för att berätta om de nordiska bolagens engagemang för koldioxidminskning inom den europeiska ekonomin. Budskapet var att klimatmålet för 2030 bör skärpas och att den europeiska ekonomin ska vara koldioxidneutral innan 2050.

– Vi tror att ambitiösa, långsiktiga klimatmål kan nås på ett ekonomiskt hållbart sätt med hjälp av marknadsinstrument och sektorsintegration, uppger koncerncheferna i ett gemensamt utlåtande och tillägger att vattenkraft kommer att vara en viktig nyckel i arbetet med att nå klimatmålen och integrera produktion från nya, fossilfria energislag.

Nordens energimarknad är Europas tredje största och bolagens sammanlagda produktion uppgår idag till 230 TWh varav 196 TWh är fossilfri.

Läs hela pressmeddelandet här