Acceptabelt resultat genom högre priser och lägre produktion

11.11.2010 08.00 | pressrelease

Logotype for Q3 2010

(Oslo, 11 november 2010) Högre kraftpriser på spotmarknaderna, i kombination med en lägre produktion, gav Statkraft ett underliggande1 rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 1 745 miljoner norska kronor under tredje kvartalet. Detta innebär en ökning från 1 444 miljoner norska kronor jämfört med samma period i fjol. Det underliggande resultatet efter skatt slutade på 469 miljoner norska kronor, vilket motsvarar en nedgång från 600 miljoner norska kronor i fjol. Detta på grund av lägre bidragsnivå från associerade bolag.

Totalt för innevarande års nio första månader landade underliggande EBITDA på 9 629 miljoner norska kronor, jämfört med 8 098 miljoner under motsvarande period 2009. Underliggande resultat efter skatt låg på 4 940 miljoner norska kronor jämfört med 4 415 miljoner för samma tidpunkt i fjol.

– Kvartalsresultatet är som förväntat för den här tiden på året och styrs i huvudsak av säsongsmässiga variationer. Resultatet hittills under 2010 återspeglar dock en god energidisponering under året. Statkraft hade en hög produktion i vintras till följd av kall väderlek och höga elpriser men därefter har vi valt att spara lite på vattnet i magasinen, säger koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

Under tredje kvartalet var det genomsnittliga systempriset på den nordiska marknaden 45,9 EUR/MWh (31,3). Priserna för årets nio första månader har varit betydligt högre jämfört med motsvarande period under 2009 och slutade på 50,2 EUR/MWh (34,5) för årets nio första månader. På den tyska marknaden låg det genomsnittliga spotpriset under årets nio första månader på 42,3 EUR/MWh (38,9) och under tredje kvartalet på 43,8 EUR/MWh (37,1).

Koncernens samlade elproduktion för tredje kvartalet låg på 10,6 TWh (11,9 TWh). Vattenkraftproduktionen låg på samma nivå som under tredje kvartalet i fjol medan gaskraftproduktionen var betydligt lägre. Under årets nio första månader producerade Statkraft totalt 39,6 TWh, dvs. motsvarande fjolårets produktion på 39,1 TWh. Under fjärde kvartalet räknar man med en förhållandevis lägre vattenkraftproduktion jämfört med samma period i fjol, på grund av magasinsnivåer under det normala. Vid utgången av september månad låg den totala nivån i vattenmagasinen i Norden 18 % under normal nivå enligt norska energimyndigheten (NVE).

Statkrafts rörelseintäkter låg på 20 314 miljoner norska kronor brutto (17 518 miljoner) under årets nio första månader. Det redovisade bokslutet är färgat av orealiserade värdeförändringar och engångsposter, och det bokförda resultatet låg på 6 759 miljoner norska kronor (5938 miljoner) efter skatt.

Statkraft har i kvartalsrapporten för Q3 2010 gjort korrigeringar för tidigare beräkningar av underliggande skattekostnader under 2009 till och med Q2 2010, med anledning av värdeförändringar på värdepapper som lyder under den norska s.k. ”fritaksmetoden” (rörande undantag av beskattning vid försäljning av aktier). Detta påverkar emellertid inte det bokförda resultatet.

Finansiella nyckeltal

NOK milj.9m 20109m 2009Förändring
Brutto rörelseintäkter1 19 920 17 518 +16 %
Underliggande1 EBITDA 9 629 8 098 +19 %
Underliggande1 rörelseresultat 7 720 6 177 +25 %
Underliggande1 resultat före skatt 8 490 6 668 +27 %
Underliggande1 resultat efter skatt 4 940 4 415 +12 %
Kontantflöde från rörelsen 10 875 10 271 +6 %
Bruttoinvesteringar 2 596 3 421 -24 %
Räntebärande skuld (brutto) 42 627 48 496 -12 %
Likvida medel 5 275 11 770 -55 %
Pris Nord Pool (EUR/MWh) 50,2 34,5 +46 %
Pris EEX (EUR/MWh) 42,3 38,9 +9 %
Gaspris TTF (EUR/MWh) 16,3 12,7 +28 %
Produktion (TWh) 39,6 39,1 +1 %

1 Med justering för orealiserade värdeförändringar och betydande engångsposter.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har 3200 medarbetare i över 20 länder.