Statkraft – tredje kvartalet 2009 - Lägre priser pressar ned resultatet

12.11.2009 08.00 | pressrelease

(Oslo, 12 november 2009) Statkrafts underliggande resultat före skatt uppgick till 6 668 miljoner norska kronor under årets tre första kvartal (8 419 MNOK), och 888 MNOK under tredje kvartalet (1 698 MNOK). Underliggande resultat efter skatt uppgår till 3 559 MNOK hittills i år (5 205 MNOK) , och 233 MNOK (693 MNOK) för kvartalet. Resultatet påverkas av att elpriserna är lägre i år än i fjol. Koncernen kommer nu att vidta åtgärder för att anpassa sig till de svagare marknadsutsikterna och företagets kapitalsituation.

- Statkrafts resultat återspeglar de krävande marknadsförhållandena. På grund av svagare marknadsutsikter och en fortsatt oklar kapitalsituation måste vi vidta åtgärder för att säkerställa koncernens finansiella styrka. Vi utvärderar för närvarande specifika effektiviseringsåtgärder för ökad lönsamhet på kort sikt. Investeringsplanerna kommer också att revideras – beroende på utfallet av ansökan om att stärka bolagets egna kapital och ändrad utdelningspolicy. Dessutom överväger vi en omstrukturering av balansen på medellång sikt, säger koncernchef Bård Mikkelsen.

Statkrafts resultat för årets tre första kvartal är färgat av de sjunkande elpriserna. Inlemmandet av en ny verksamhet kopplad till byteshandeln med E.ON AG och konsolideringen av SN Power bidrar emellertid positivt. Rörelseintäkterna ökade till följd av dessa transaktioner, men de sjunkande elpriserna har lett till ett lägre kapacitetsutnyttjande och koncernens intäkter har därför inte haft samma relativa tillväxt som kostnaderna i koncernen.

Elpriserna på den nordiska och den tyska marknaden låg under årets tre första kvartal på 34,5 EUR/MWh (42,7 EUR/MWh) respektive 38,9 EUR/MWh (65,1 EUR/MWh). Prisnedgången beror på en minskad efterfrågan, särskilt inom den energiintensiva industrin, men även på lägre råvarupriser på kontinenten.

Koncernen producerade 11,9 TWh energi under tredje kvartalet (10,4 TWh) och 39,1 TWh under årets tre första kvartal (38,1 TWh). Vattenkraftproduktionen ökade under årets nio första månader tack vare konsolideringen av SN Power och nya kraftverk från byteshandeln med E.ON AG. Den norska vattenkraftproduktionen var dock betydligt lägre på grund av de sjunkande elpriserna. Gas- och vindkraftproduktionen låg på samma nivå som motsvarande period i fjol.

Det redovisade resultatet påverkas av stora orealiserade värdeförändringar och det ojusterade redovisade resultatet efter skatt uppgår till 5 938 MNOK hittills i år (4 599 MNOK) och 2 645 MNOK för kvartalet (1 381 MNOK).

Koncernens rörelseintäkter brutto uppgick under tredje kvartalet till 4 588 MNOK (4 778 MNOK). De ackumulerade rörelseintäkterna brutto hamnade för årets första nio månader på 17 518 MNOK (16 723 MNOK), vilket motsvarar en ökning på fem procent. Ökningen beror främst på den nytillkomna verksamheten.

Det underliggande rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 814 MNOK (2 065 MNOK) och 6 177 MNOK hittills i år (7 957 MNOK). Detta motsvarar en nedgång på 61 respektive 22 procent.

Viktiga händelser under kvartalet

I augusti tecknade Statkraft och det svenska skogsbolaget Södra ett intentionsavtal om förnybar energi. Avtalet omfattar alla elleveranser för Södrakoncernen i Norge, utveckling och utbyggnad av vindkraft på Södras markområden i Sverige, konstruktion av Sveriges längsta restvärmeledning samt leverans av biobränsle från Södra till Statkrafts fjärrvärmeanläggning i Sverige. Projekten i denna portfölj har en investeringspotential på cirka 8,5 miljarder norska kronor fram till år 2017. Den 1 oktober ingicks avtal om samarbete kring vindkraft. Avtalet innebär att Statkraft köper 90,1 procent av Södras bolag för utveckling av vindkraft. Verksamheten kommer att drivas vidare i två bolag, ett för investering, ägarskap och drift, där Statkraft kommer att äga 90,1 procent av aktierna, och ett för projektutveckling i tidig fas, där Statkraft kommer att äga 40 procent av aktierna. Portföljen innehåller projekt i olika utvecklingsstadier med en total potential på cirka 608 MW installerad kapacitet och en årlig produktion på 1,6 TWh.

Den 16 september enades Trondheim Energi och TrønderEnergi om detaljerna kring en nätfusion i norska Sør-Trøndelag. Bolagen har inlett kommersiella förhandlingar med den gemensamma intentionen att fusionera nätbolagen Trondheim Energi Nett och TrønderEnergi Nett. Upplägget för fusionen är att TrønderEnergi, från och med det förmodade fusionsdatumet 1 januari 2010, köper upp sig till en ägarandel på 51 procent i det fusionerade bolaget samtidigt som man förpliktar sig att köpa resterande 49 procent av bolaget från den 1 januari 2013.

Den 24 september undertecknade Statkraft och det italienska bolaget Solar Utility SpA avtal om köp av åtta byggklara solkraftprojekt i Pugliaregionen i sydöstra Italien. Projekten har en samlad kapacitet på nära 20 MW och är det första steget i ambitionen att utveckla ett kraftcenter för förnybar energi i Italien.

Under tredje kvartalet fick Statkraft och det skotska bolaget Duke Energy koncession för att bygga vindparken Berry Burn (Statkrafts ägarandel: 50 procent) i Skottland. Parken kommer att bestå av 29 turbiner med en total installerad effekt på uppemot 78,3 MW.

Elkem och Statkraft har enats om ramarna för ett samarbete kring ett energiåtervinningsprojekt vid kiselsmältverket i Thamshavn, Orkanger. Efter löfte om stöd från ENOVA undertecknades i september ett samarbetsavtal. Parterna kommer att arbeta med en huvudstudie som ska ligga till grund för ett investeringsbeslut under första halvåret 2010.

Alla fysiska installationer för prototypen av ett saltkraftverk i Tofte är färdiga. Den 2 oktober genomgick anläggningen en testkörning som föll väl ut och den officiella invigningen går av stapeln den 24 november. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla membran i samarbete med en rad externa partner.

Kraftbolaget Fjordkrafts kundcenter har fått pris för att man är bäst i energibranschen på kundservice. Utmärkelsen är ett resultat av en omfattande test av kundservicen på 56 bolag från nio olika branscher.

1) Med justering för orealiserade värdeförändringar och betydande engångsposter i koncernen och dess intressebolag.
2) Inom parentes anges jämförande siffror för motsvarande period 2008.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.