Statkraft – första kvartalet 2009 - Tillfredsställande resultat från driften

20.05.2009 08.00 | pressrelease

Koncernens rörelseresultat för första kvartalet, korrigerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångsposter, uppgår till 3943 miljoner NOK (3838 miljoner NOK), vilket är en förbättring med 3 % jämfört med samma period 2008. Det förbättrade rörelseresultatet beror i första hand på ökad produktion till följd av nya tillgångar, medan det genomsnittliga nordiska systempriset var i nivå med förra året. Det underliggande resultatet efter skatt, korrigerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångsposter, uppgår till 1786 miljoner NOK (2943 miljoner NOK). Kvartalsrapporten påverkas av stora orealiserade värdeförändringar och det okorrigerade resultatet efter skatt uppgår till 2723 miljoner NOK (3803 miljoner NOK)1.

– Statkraft hade ett tillfredsställande rörelseresultat för första kvartalet, med en förbättring i den underliggande driften på 3% jämfört med samma period förra året. Resultatet påverkas av övertagandet av nya tillgångar i samband med bytesaffären med E.ON AG i slutet av 2008 och konsolideringen av SN Power som dotterbolag från januari i år, säger koncernchef Bård Mikkelsen.

– I början av 2009 har Statkraft ökat satsningen inom bland annat havsbaserad vindkraft i Storbritannien och vattenkraft i Sydosteuropa och flera stora avtal har tecknats. Statkraft har därigenom ytterligare stärkt sin position som Europas största producent av förnybar energi, säger Bård Mikkelsen.

Kvartalsresultat

Kraftpriset på den nordiska marknaden låg på samma nivå under det första kvartalet som under motsvarande period 2008. Det genomsnittliga nordiska systempriset under kvartalet var 38,2 EUR/MWh, att jämföras med 38,0 EUR/MWh 2008 och 26,7 EUR/MWh 2007.

Koncernens brutto rörelseintäkter under första kvartalet var 8031 miljoner NOK (7164 miljoner NOK), vilket är en ökning med 12 %. Ökningen beror i första hand på ökad produktion efter övertagandet av tillgångar från E.ON AG.

Driftskostnaderna var 2290 miljoner NOK (1738 miljoner NOK), en ökning med 32 % jämfört med samma period förra året. Ökningen är ett resultat av bytesaffären med E.ON AG och konsolideringen av SN Power som dotterbolag. Dessutom ökade pensionsavsättningarna.

Underliggande resultatandelar i koncernens intressebolag uppgår till 398 miljoner NOK (1121 miljoner NOK). Nedgången beror på att aktieposten på 44,6 % i E.ON Sverige AB i slutet av 2008 byttes mot helägda tillgångar inom vattenkraft, gaskraft och fjärrvärme i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Dessutom övertog Statkraft 4,17 % av aktierna i E.ON AG, och utdelningen från dessa aktier kommer att redovisas under andra kvartalet.

Underliggande nettofinansposter utgjorde -857 miljoner NOK (-407 miljoner NOK). De finansiella kostnaderna ökade med 447 miljoner NOK jämfört med första kvartalet förra året. Denna kostnadsökning beror i huvudsak på realiserade valutaförluster (netto) på lån. Å andra sidan innebär den lägre låneräntan – främst i form av sänkta marknadsräntor – att de finansiella kostnaderna minskar. Finansintäkterna uppgick till 121 miljoner NOK, vilket motsvarar förra årets nivå.

Skattekostnaden för det underliggande resultatet uppgår till 1699 miljoner NOK (1609 miljoner NOK), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 48,7 % (35,3 %).

Viktiga händelser under kvartalet

I mars köpte Statkraft 50 % av aktierna i StatoilHydros projekt för utbyggnad av havsvindparken Sheringham Shoal utanför Norfolks kust i Storbritannien. Vindkraftparken, som ska stå färdig 2011, kommer att bestå av 88 turbiner med en total installerad effekt på 315 MW. Den förväntade årsproduktionen för projektet är 1,1 TWh och investeringarna uppskattas uppgå till cirka 10 miljarder NOK.

I februari beslutade Statkraft, StatoilHydro och de brittiska företagen RWE npower renewables och Airtricity att bilda ett konsortium för att ansöka om zoner för havsbaserad vindkraft i Storbritannien. De brittiska myndigheternas tilldelning av projekt i Round 3 motsvarar en utbyggnad av havsbaserad vindkraft på totalt 25 000 MW. Tilldelningen av zoner förväntas ske i slutet av 2009 och en eventuell utbyggnad kommer att påbörjas tidigast 2015.

Den 17 mars tecknade Statkraft och det turkiska företaget Global Investment Holdings ett avtal om vattenkraftprojekt i Turkiet. Avtalet innebär att Statkraft övertar rättigheterna till sju vattenkraftprojekt som tillsammans kommer att ha en produktionskapacitet på mer än 2 TWh årligen när de är färdigbyggda. Avtalet är Statkrafts första i Turkiet.

I Norge driftsattes två nya kraftverk under första kvartalet – Rödberg. med en produktion på 15,5 GWh, och Sylsjø, med en produktion på 8,5 GWh.

Statkraft blev i mars ägare av 100 % av aktierna i Blaengwen vindpark i Wales efter att ha köpt ut sin partners andel på 50 % i projektet.

I december 2008 tecknade Norfund och Statkraft ett avtal om omstrukturering av ägarskapet i SN Power. Den 13 januari ökade Statkraft sin ägarandel i företaget från 50 % till 60 % genom en kombination av ett köp av aktier från Norfund samt en riktad emission i SN Power på 2 miljarder NOK.

Under det första kvartalet inträffade totalt fem dödsfall i samband med SN Powers verksamhet, varav fyra vid utbyggnadprojektet Allain Duhangan i Indien där SN Power har en ägarandel på 43 %. Tre av dödsfallen orsakades av bilolyckor och ett dödsfall skedde i samband med säkerhetsarbete i en av tunnlarna. Dessutom inträffade ett dödsfall vid ett mindre kraftverk i Peru. Händelserna är under intern utredning och dessutom har SN Power beslutat att en projektoberoende utredning ska genomföras.

1 Siffror i parentes visar motsvarande resultat 2008.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 25,1 miljarder NOK och ett underliggande resultat efter skatt på 8,1 miljarder NOK. Statkraft har over  3 200 medarbetare i mer än 20 länder.