Sekretariatet för Bernkonventionen till Smøla vindkraftpark

03.06.2009 08.00 | pressrelease

Sekretariatet för Bernkonventionen vill undersöka om Norge brutit mot sina internationella förpliktelser vid uppförandet av Smøla vindkraftpark i Møre och Romsdal. Man kommer särskilt att titta på om tillräckliga hänsyn tagits till havsörnen.

BirdLife International har på Norsk Ornitologisk Forenings vägnar anmält Norge för brott mot Bernkonventionen – konventionen om skydd av vilda europeiska växter och djur och deras habitat – som Norge åtagit sig att följa. Representanter från konventionens sekretariat kommer till Norge för rekognoscering i juni och kommer därefter att utarbeta en rapport som ska presenteras på konventionens partsmöte i slutet av året.

Sekretariatet ska utreda påståendena om att Norge inte tog tillräckliga miljöhänsyn då man beviljade koncession för Smøla vindkraftpark. Efter det att kraftverket stod färdigt 2005 har man hittat cirka 5 döda havsörnar i parken årligen. Fynden har varierat från som lägst 2 till 10 som högst. Totalt har man hittat 21 döda havsörnar i parken till och med 2008. Hittills i år (vid utgången av maj månad) hade man hittat fem stycken.

Det föreligger dock ingen fara för Smølas havsörnsbestånd som har legat stabilt på 200-250 fåglar sedan kraftverket togs i drift. På landbasis ligger beståndet på omkring 10 000 havsörnar vilket innebär att det är större och robustare än på flera decennier. Uppgifterna bekräftas av norska institutet för naturforskning (NINA).

Trots att beståndet är stabilt och inte hotas har man satt igång ett omfattande forskningsprojekt för att utreda hur man kan begränsa antalet döda havsörnar både i vindkraftparken i Smøla och vid framtida utbyggnader i Norge. I programmet deltar forskare från NINA, NTNU, Sintef och forskningsmiljöer i Danmark och England.

Programmet omfattar bland annat följande:

  • Övervakning av havsörnens flygmönster i vindkraftparken med hjälp av radar och kameror
  • Övervakning av enskilda fåglar med hjälp av GPS-sändare
  • Sökning med hund varje vecka i vindkraftparken för att på ett tidigt stadium uppdaga döda fåglar
  • God kartläggning av beståndets utveckling i Smøla
  • Utvärdering av åtgärder som kan hjälpa örnen att upptäcka vindsnurrorna i tid

Forskningsprogrammet löper fram till 2011 och har en ekonomisk ram på 22,5 miljoner norska kronor. Norges forskningsråd och Statkraft bidrar med cirka hälften var.

– Statkraft har som ambition att bedriva kraftproduktion med minsta möjliga skadeverkningar på naturen. Vi måste emellertid inse att det inte finns någon kraftproduktion som är helt fri från påverkan på miljön. Vindkraften är något av det renaste vi har och den bidrar till bättre klimat, säkrare leveranser och lokalt värdeskapande, säger Tormod Schei, miljöchef på Statkraft.