Omfattande naturskyddsarbete vid vindparkerna

11.06.2009 08.00 | pressrelease

Statkraft äger och sköter driften av två vindparker i Norge. Därutöver finns långt gångna planer på att bygga sex vindparker tillsammans med SCA i Jämtland och Västernorrland.

Inför en eventuell byggnation genomför Statkraft en mängd olika åtgärder för att vindparkerna ska få så liten påverkan på miljö och naturliv. Vi drar även lärdomar från de vindparker som redan nu är i drift. Bland annat genomförs ett forskningsprogram vid vindparken Smøla utanför Trondheim, som syftar till att finna åtgärder för att minimera vindparkers påverkan på havsörnsbeståndet. I programmet, som finansieras i lika delar av Statkraft och Norges forskningsråd, ingår forskare från SINTEF, Norges institut för naturforskning (NINA), Sverige, Danmark och England.

I Sverige har ett stort förberedande arbete gjorts för att minimera de sex vindparkernas påverkan på rovfåglar, med särskilt fokus på kungsörnen. Under 2008 gjordes en inventering av förekomsten av rovfåglar i och i anslutning till vindparkerna. Inventeringen genomfördes till viss del i samarbete med Sollefteå kommun.   Rovfågelinventeringen identifierade sex kungsörnsbon i området kring parkerna Stamåsen, Bodhögarna, Ögonfägnaden och Björkhöjden-Björkvattnet.

För identifierade kungsörnsbon inleddes kompletterande inventeringar under våren 2009. Syftet är att undersöka om bona används och i så fall studera hur örnarna nyttjar området kring boplatserna. Inventeringarna planeras att ske i två steg. Steg ett omfattar kontroll av häckning i identifierade bon. Upplägg och omfattning av steg två diskuteras fortfarande med inventerarna. Syftet är dock att studera örnarnas nyttjande av området kring boplatserna. Det planeras även för en utredning av vindkraftens påverkan på kungsörn via Umeå universitet och Naturvårdsverkets forum Vindval, där projektet omnämns som möjligt studieobjekt.

För att ge örnarna en skyddszon kring boplatserna kommer inga vindkraftverk att placeras närmare än 1 km från de identifierade boplatserna. Samma avstånd rekommenderas av såväl Sollefteå som Ragunda kommun. För att minimera störningar från arbeten och mänsklig närvaro under häckningstiden ska arbeten undvikas närmare än 500 m till boplatser under perioden januari-juli, vilket kommer vara ett krav i upphandlingar av entreprenörer. Statkraft tillsammans med SCA har även föreslagit att ett kontrollprogram upprättas med syfte att skapa ett bättre kunskapsunderlag om vindparkernas påverkan på kungsörnen.