Statkraft – tredje kvartalet 2008 - Ett solitt resultat

06.11.2008 08.00 | pressrelease

(Oslo, 6 november 2008) Statkrafts resultat för de tre första kvartalen blev efter skatt 4599 MNOK (4103 MNOK)[1], och det underliggande resultatet[2] efter skatt blev 5205 MNOK (4044 MNOK). Resultatet för det tredje kvartalet slutade efter skatt på 1381 MNOK (1047 MNOK). Det underliggande resultatet för kvartalet blev 693 MNOK efter skatt (734 MNOK). Resultatet präglas av högre priser och produktion jämfört med 2007.

- Statkraft visade ett bra resultat för de tre första kvartalen. Detta beror på högre kraftpriser, ökad produktion, bra resultat från energihandeln samt ett riktigt bra arbete av våra anställda, säger koncernchef Bård Mikkelsen.

- Dessutom har företaget ingått det största industrienergiavtalet på tio år. Avtalet visar att Statkraft har kapacitet att förse industrin med förutsägbara, långsiktiga och kommersiella förutsättningar, säger Mikkelsen

Koncernen hade under det tredje kvartalet en bruttoomsättning på 4778 MNOK (3117 MNOK). De samlade bruttointäkterna var under årets nio första månader 16 723 MNOK (10 975 MNOK). Detta representerar en ökning med 52 %, och beror huvudsakligen på betydligt högre energipriser och produktion jämfört med motsvarande period 2007.

Energipriset på den nordiska marknaden var betänkligt högre under årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period 2007. Det genomsnittliga systempriset steg från 23,0 EUR/MWh till 42,7 EUR/MWh, en ökning med 86 %, och den totala produktionen för koncernen var 38,0 TWh (30TWh), en ökning med 27 %.

Det underliggande driftsresultatet för det tredje kvartalet blev 2065 MNOK (1304 MNOK). För årets tre första kvartal tillsammans blev det underliggande driftsresultatet 7957 MNOK (4839 MNOK). Förbättringen var 58 % respektive 64 %.

Viktiga händelser under kvartalet och framtidsutsikter

Den 24 juli undertecknade Statkraft ett avtal med E.ON AG som innebär att E.ON AG övertar Statkrafts aktier i E.ON Sverige i utbyte mot verksamheter samt aktier i E.ON AG. Transaktionen väntas vara genomförd vid utgången av 2008.

Den 23 oktober ingick Statkraft och Boliden Odda två långsiktiga, kommersiella industrienergiavtal för perioden 2009 till 2030. Leveransen på omkring 20 TWh är det största industrienergiavtalet Statkraft ingått sedan 1998, och befäster företagets roll som den största och viktigaste energileverantören till den energikrävande industrin i Norge. Som ett led i avtalet övertar Statkraft aktierna i AS Tyssefaldene av Boliden Odda.

Den 15 augusti ingick Statkraft och Agder Energi ett avtal om att etablera företaget Statkraft Agder Energi Vind DA. Företagsetableringen innebär att Statkraft och Agder Energi gör en gemensam satsning på landbaserad vindkraft i Norge.

Hög magasinbehållning vid ingången till året och mer nederbörd än normalt gör att resurssituationen är robust. Systempriset har varit betydligt högre under årets tre första kvartal jämfört med samma period i fjol, och terminspriserna indikerar också en högre prisnivå för resten av året än vad som var tillfället 2007. Tillsammans med den ökade produktionskapaciteten för gaskraftverken, ger detta underlag för en relativt hög energiproduktion under 2008 och ökade intäkter från den löpande energiförsäljningen. Det råder emellertid osäkerhet vad gäller den vidare utvecklingen av energipriserna och den hydrologiska resurssituationen. I tillägg har den finansiella krisen nu en global omfattning och den har smittat av sig på realekonomin. Det innebär betydliga effekter på råvarupriser som kol, olja och gas och att pris och efterfrågan på energi förväntas falla på kort och medellång sikt. De långsiktiga konsekvenserna är mer osäkra till följd av osäkerhet om de realekonomiska effekterna.

[1] Tal i parentes visar jämförbara tal för 2007.
[2] Justerat för orealiserade värdeförändringar och engångsposter i koncernen och dotterbolag.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme solenergi och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft 19 vattenkraftverk. Statkraft redovisade 2007 ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK och har 2 300 anställda i tio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.