Kraftuttryck

Översikt över vanliga ord och uttryck inom kraftindustrin.

1 kWh– Energienhet som omfattar en kilowattimme, dvs att 1000 watt används under en timme

1 GWh – En gigawattimme är en miljon kWh

1 TWh – En terawattimme är en miljard kWh, ungefär den mängd elektricitet som konsumeras av 45 000 hushåll per år

Aggregat – En turbin och en generator bildar tillsammans ett aggregat

Ampere – Enhet för elektrisk strömstyrka

Bioenergi – Utnyttjande av organiskt material för energiproduktion

Damm – En konstruktion som håller tillbaka vatten för att användas till ett vattenkraftverk

Effekt – Energi eller utfört arbete per tidsenhet. Effekt kan bl.a. anges i Watt (W).

Energi - Produkten av effekt och tid. Elektrisk energi anges ofta i kilowattimar (kWh), övrig energi anges i Joule (J).

Energibärare – Energi som har en form som gör att den lämpar sig väl för distribution, exempelvis vätgas, eldningsolja, trä och kol.

Fossila bränslen – Olja, kol och gas

Fördelningskammare – En kammare där vattnet fördelas till tryckschakt

Gaskraftverk - Värmekraftverk som använder gas som bränsle.

Gasturbinverk – Värmekraftverk där olja eller gas eldas och där förbränningsgaserna driver en turbin

Generator – Generatorn utvinner den mekaniska energin från turbinen till elektricitet

Geotermisk energi – Värmeenergi från jordens inre

Kraftvärmeverk – Ett kraftverk som producerar både elektrisk energi och värme.

Kraftverk – Anläggning för produktion av elektrisk energi, ett kraftverk kan bestå av flera kraftstationer, magasin och tunnelsystem

Ohm – Måttenhet för elektriskt motstånd

Reservoar – En sjö eller vattenmassa samlad bakom en eller flera dammar

Saltkraftverk – Ett kraftverk som utvinner energi genom det tryck som skapas genom osmos

Tidvattenkraftverk – Ett kraftverk för att utvinna rörelseenergin i tidvatten till elektrisk energi

Trycktunnlar/tryckschakt – Ett brant schakt, rör eller tunnel som leder vatten ner till turbinerna i ett vattenkraftverk. Ett djupt schakt ger högre tryck och skapar ett tryck som ger vattnet den rörelseenergi som krävs för att få turbinen att snurra.

Turbin – En roterande maskin som omvandlar vattnets rörelseenergi till mekanisk energi i ett vattenkraftverk

Watt – En enhet för effekt, dvs energi per sekund

Vattenkraftverk – Ett kraftverk som omvandlar vattnets rörelseenergi till elektrisk energi

Vattenväg – En pipeline eller tunnel som leder vatten från en reservoar till ett kraftverk

Volt – Enhet för elektrisk spänning

Vågkraft – Energi i eller ifrån vattenvågor

Värmekraftverk – Ett kraftverk som använder värme för att producera elektrisk energi, vanligen används fossila bränslen, bioenergi