Miljöarbete inom vindkraftverksamheten

För vindkraften utgör de miljötillstånd som utfärdas innan kraftverken anläggs ramarna för hur stor miljöpåverkan får vara.

vindkraftverk i vinterlandskap

Nyckelbiotoper, högklassade våtmarker eller andra områden med höga naturvärden undantas helt från placering av vindkraftverk för att bibehålla god biologisk mångfald. Tillstånden följs kontinuerligt upp av oss själva och ansvariga myndigheter för att säkerställa att verksamheten inte avviker från tillstånden. Från Statkrafts sida är vi måna om att leva upp till, och överträffa, de krav som ställs.

I samband med en vindkraftsutbyggnad består miljöarbetet bland annat av:

  • Omfattande kartläggningar av berörda intressen, så som naturvärde, kulturmiljö, närboende etc.
  • Statkrafts omfattande egenkontroll, vilket följs upp av Länsstyrelsen.
  • Krav på leverantörer och entreprenörer i byggskede och drift. De företag som utför arbete åt Statkraft måste acceptera ett omfattande miljöprogram.
  • Rovfågelundersökningar.
  • Fladdermusutredningar.

Statkraft delfinansierar ett forskningsprojekt som bedrivs på SLU i Umeå som handlar om hur vindkraftsexploateringen påverkar kungsörnens biotopval och häckningsframgång.