Säkerhet

Säkerheten har högsta prioritet. Vi har ett uttalat mål om noll skador. Det gäller alla anställda, inhyrd arbetskraft, leverantörer och partnerföretag.

  • Statkraft har utarbetat beredskapsplaner där syftet är att garantera hanteringen av en eventuell beredskapssituation. Detta görs på ett sätt så att oönskade konsekvenser för Statkrafts totala verksamhet och affärsverksamhet förhindras eller reduceras, samt att en enhetlig, samordnad och beslutskraftig ledning och insatsapparat snabbt etableras.
  • Statkraft har säkerhetskurser för anställda och inhyrd arbetskraft – för korrekt HMS-arbete krävs nämligen både rätt inställning och goda kunskaper. Hos Statkraft satsar vi på kontinuerlig vidareutveckling av vår kompetens. Säkerhetskurser rekommenderas också för alla medarbetare – oavsett befattning.
  • Riskhantering är en kontinuerlig process. Ingen ska utsättas för oacceptabla risker i samband med vår verksamhet och alla ska vara medvetna om riskerna i sitt eget arbete. Arbetet ska planeras och utföras så att det inte uppstår skador på personer eller material.
  • Arbetsuppgifter som innehåller hälso- eller säkerhetsrisker ska genomgå en grundlig säkerhetsanalys om det inte redan finns rutiner eller instruktioner för arbetet.
  • Registrering och rapportering av olyckor följs upp kontinuerligt på alla nivåer inom organisationen.
  • Registrering av farliga förhållanden: få översikt över vilka förhållande vi arbetar under och över olyckor och nästan-olyckor för att på så sätt kunna vidta förebyggande åtgärder.
  • Byggnader, anläggningar och infrastruktur ska vara säkrade mot obehöriga för att stärka säkerheten, förhindra industrispionage och skydda tredje part.