Magat

Magat Hydroelectric Power Plant

Ägarandel: 50 %
Produktion: 1083 GWh
Kapacitet: 360 MW

Vattenkraftverket Magat i Filippinerna förses av ett stort magasin med en lagringskapacitet på 933 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar ca två månaders produktion. Magasinet och dammen, inklusive intagsporten, ägs och drivs av NIA (National Irrigation Authority), som också styr över vattennivån i Magat-magasinet. Omregleringsanläggningar är byggda nedströms Magat-kraftverket, även de ägs och drivs av NIA.